ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             ΑΔΑ: Ψ4ΙΡΟΡΝΗ-Ρ6Φ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                         Αλεξανδρούπολη     11-05-2018                                                                                                                                

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                      Αρ. Πρωτ : 1899

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου : « Αποκαταστάσεις - Επεκτάσεις - Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 2018 » , εκτιμώμενης συνολικής αξίας 156.000,00 ευρώ € ( χωρίς τον Φ.Π.Α. ) , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

     Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο « ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί » της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyaalex.gr .
 1. Αρμόδιος για πληροφορίες στο τηλ. 25510 24177, FAX επικοινωνίας 25510 24177, κ. Μωυσιάδης Σγουρής.

 

 1. Κωδικός CPV 45332200-5

 

 1. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Οικισμοί : Μάκρη – Δίκελλα – Μεσημβρία – Πλάκα – οικισμός Φοίνικα – περιοχή 9ου χλμ. – Συκορράχη – Κόμαρος – Πέραμα – Αύρα – Ατάρνη – Μέστη – Άβαντα – Αισύμη – Λεπτοκαρυά - Κίρκη κ.λ.π. ).
 1. Τίτλος έργου : « Αποκαταστάσεις - Επεκτάσεις - Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 2018 ».
 1. Οι εργασίες κατασκευής του έργου θεωρούνται ότι αρχίζουν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Ο χρόνος απόκρισης σε αυτές, πρέπει να είναι μικρότερος των 30 λεπτών. Δεν αποζημιώνεται χωριστά η μεταφορά και ο χρόνος μεταφοράς των μηχανημάτων στον τόπο του έργου.
 • Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για σύμβαση υπό μορφή χωριστών εδαφικών τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4412/2016, με :
 • Εδαφικό τμήμα Άβαντα – Αισύμης – Λεπτοκαρυάς – Κίρκης,
 • Εδαφικό τμήμα Τ.Κ. Μάκρης και
 • Εδαφικό τμήμα Τ.Κ. Συκορράχης
 • και εργασίες διάσπαρτες στους οικισμούς της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, που η εντολή εκτέλεσής τους, θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά.
 • Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί σε τρία (3) διαφορετικά πεδία στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ένα ξεχωριστό για το κάθε εδαφικό τμήμα και έχει λάβει τρεις συστημικούς αριθμούς. Αιτία του διαχωρισμού είναι η αδυναμία του συστήματος να ελέγξει την ομαλότητα κάθε προσφοράς μεταξύ των επιμέρους ομάδων της, παράλληλα και για τα τρία εδαφικά τμήματα.
 1. Σύντομη Περιγραφή : Οι εργασίες που προβλέπονται είναι η άμεση διακοπή του νερού στο σημείο της βλάβης, η εκσκαφή με ασφαλή μέτρα προστασίας και εργοταξιακής σήμανσης, η απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφών, η επιδιόρθωση της βλάβης, η επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης, η επίχωση με κατάλληλα υλικά λατομείου και η πλήρης επαναφορά του σημείου της βλάβης στην προτέρα κατάσταση.
 • Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και της εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 1. Διάρκεια της Σύμβασης : Η συνολική Προθεσμία περάτωσης του έργου θα είναι έως 31/12/2018 ή έως την εξάντληση του συμβασιοποιημένου ποσού, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
 • α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Η/Μ, ανεξάρτητα από την έδρα τους.
 • β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που καλύπτουν την κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων και έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού
 • και που είναι εγκατεστημένα σε :
 • 1) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • 2) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • 3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 ( χρήση 305 ) του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, η κατάθεση, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό :
 2. Για το Εδαφικό τμήμα Άβαντα – Αισύμης – Λεπτοκαρυάς – Κίρκης (1.040,00) ευρώ,
 3. Για το Εδαφικό τμήμα Τ.Κ. Μάκρης (1.040,00) ευρώ και
 4. Για το Εδαφικό τμήμα Τ.Κ. Συκορράχης (1.040,00) ευρώ.                                                                                                                         

     Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Όποιος οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά για παραπάνω από ένα εδαφικό τμήμα , θα εκδώσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ξεχωριστά για κάθε εδαφικό τμήμα και θα την υποβάλλει στον ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο της προσφοράς του για το συγκεκριμένο εδαφικό τμήμα.

 1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς κατά ομάδες με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2α του Ν.4412/2016 για κάθε εδαφικό τμήμα με ξεχωριστό αύξοντα αριθμό συστήματος. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλλει προσφορά για όποιο εδαφικό τμήμα επιθυμεί ή/και για όλα, εφόσον έχει τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού.
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.      

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  

ΤΟΠΟΣ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ    

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

με   αύξοντα αριθμό

συστήματος 72963

για το εδαφικό τμήμα : Άβαντα – Αισύμης – Λεπτοκαρυάς – Κίρκης

11-05-2018    

Ώρα : 14:00

25-05-2018

Ώρα : 08:00 π.μ.

05-06-2018

Ώρα : 13:00 μ.μ.

11-06-2018

Ώρα : 10:00 π.μ.

www.promitheus.gov.gr

με   αύξοντα αριθμό

συστήματος 72968

για το εδαφικό τμήμα :

Τ.Κ. Μάκρης

11-05-2018    

Ώρα : 14:00

25-05-2018

Ώρα : 08:00 π.μ.

05-06-2018

Ώρα : 13:00 μ.μ.

11-06-2018

Ώρα : 11:00 π.μ.

www.promitheus.gov.gr

με   αύξοντα αριθμό

συστήματος 72970

για το εδαφικό τμήμα :

Τ.Κ. Συκορράχης

11-05-2018    

Ώρα : 14:00

25-05-2018

Ώρα : 08:00 π.μ.

05-06-2018

Ώρα : 13:00 μ.μ.

11-06-2018

Ώρα : 12:00

 

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τους Κ.Α. 15.02.1774, Κ.Α. 15.02.1775 και Κ.Α. 15.02.1776 και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2018. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 3. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. της   Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ουζουνίδης   Γεώργιος

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.