ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 07-06-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2353

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

            H Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 του Ν. 4412/2016, σε εφαρμογή του άρθρου 8 (παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-Δ.Ε.Υ.Α. για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης υπόδησης» για το τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.   Αλεξανδρούπολης ( σύνολο 67 άτομα 56 άνδρες και 11 γυναίκες ) για το   έτος 2018.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ Αριθ. 139/21-05-2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Τα προς προμήθεια είδη, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α’

Α/Α

                                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Παντελόνια   τύπου τζιν ( χειμερινά – θερινά 4×67 )

     268

2.

Πουκάμισα   με μακρύ μανίκι   ( χειμερινά 2×67 )

     134

3.

Πουκάμισα   κοντομάνικα ( θερινά 2×67 )

     134

4.

Μπουφάν   τύπου τζιν ( θερινό   1×67 )

     67

5.

Μπουφάν ( χειμερινό 1×67 )

     67

6.

Πουλόβερ ( χειμερινό 1×67 )

     67

ΟΜΑΔΑ Β’

1.

Μποτάκια   χωρίς επένδυση ( θερινά   1×67 )

     67

2.

Μποτάκια   με επένδυση ( χειμερινά 1×67 )

     67

Κάθε οικονομικός φορέας, μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποια ομάδα επιθυμεί, καθώς και για τις δύο ομάδες, θα πρέπει όμως, να προσφέρει για το σύνολο της ομάδας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 33.688,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολικά 41.773,74€), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.02.0000 και (ΦΠΑ) ΚΑ.54.00.2990. του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τρίτη 19/06/2018 στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της Διον. Σολωμού 24, με ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 πμ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την εμπορία συναφών ειδών, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-29163 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr. Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το σφραγισμένο και αριθμημένο από την Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, οδός Διον. Σολωμού 24.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.