ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1162

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                    

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., Ουζουνίδης Γεώργιος, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων », για την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπλης προϋπολογισμού 26.476,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.02.0002 και Κ.Α. 54.00.2990 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 & 327 του Ν. 4412/2016.

            Η προμήθεια προβλέπεται από το υπ. αριθ. Πρ.148/17-1-2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας της Δ.Ε.Υ.Α.Α και από το ΦΕΚ Β 1503/11-10-2006 ( Κ.Υ.Α 53361 υπουργών εσωτερικών και οικονομίας ) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω Κ.Υ.Α και τις οδηγίες του Τεχνικού Ασφαλείας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Η προμήθεια αφορά μέσα ατομικής προστασίας σε ατομικό εξοπλισμό ( κράνος, γάντια, παπούτσια ασφαλείας κλπ ) και εξειδικευμένα εξαρτήματα εργασίας που είναι αναγκαία για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τον χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων εργασίας τους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τρίτη 26/03/2019 στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της Δίον. Σολωμού 24, με ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 πμ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο και προμήθεια ανάλογου υλικού, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνα 25510-31398 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr. Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το σφραγισμένο και αριθμημένο από την Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, οδός Διον. Σολωμού 24.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.