Εκτύπωση

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες:

ΓΡΑΜΜΗ   ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ   ΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ – ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Το έργο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με πολλά όργανα ελέγχου (παροχόμετρα, έλεγχος θερμοκρασίας, στάθμης, διαλελυμένου οξυγόνου, αιωρούμενων στερεών κλπ), κεντρική διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τοπικά PLC και ανεξάρτητο κεντρικό πίνακα ελέγχου και κτίριο διοίκησης.

Οι πυθμένες των δεξαμενών επιφάνειας από 100 έως και 650 m2 σκυροδετήθηκαν ενιαία και συνεχώς με χρήση πάντα 2 και τριών αυτοκινούμενων αντλιών σκυροδέματος, που τροφοδοτούντο από δύο παρασκευαστήρια σκυροδέματος ικανότητας 25 m3/h έκαστο.

Οι σύνθετες σιδηροκατασκευές στο έργο αφορούν περιστρεφόμενα και παλινδρομικά ξέστρα, αεριοφυλάκιο αερίου, ειδικά θυροφράγματα και βάνες συνολικού βάρους περίπου 100 ton.

Το αντλιοστάσιο εισόδου του έργου κατασκευάσθηκε σε βάθος 8m κάτω του υδροφόρου ορίζοντος με χρήση ειδικών αντλητικών συστημάτων (openimpellerselfprimingpumps).

Στις εργασίες της μονάδος αερισμού περιλαμβάνεται η κατασκευή αεραγωγών εκ σκυροδέματος στους οποίους πρέπει να εξασφαλίζεται απόλυτη αεροστεγανότητα (πίεση 1.100mmH2O), απαίτηση πολύ υψηλότερη της υδατοστεγανότητας.

Η σκυροδέτηση του πυθμένα όλων των μονάδων του έργου, έγινε αυθημερόν σε βάθος από 1,0 – 8,0 μέτρων κάτω του υδροφόρου ορίζοντα με χρήση ειδικών αντλητικών συστημάτων.

Σχετικά με τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης του έργου σημειώνεται ότι αυτός καθορίστηκε από τις διαθέσιμες ετησίως πιστώσεις καθ’ όσον η ανάδοχος εταιρεία εκτελούσε ανά έτος εργασίες μεγαλύτερης αξίας των διαθεσίμων πιστώσεων.

Το έργο αποπερατώθηκε επιτυχώς την 31/12/1992, οπότε ετέθη σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.

Η συμβατική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο ήταν 12 μήνες και επεκτάθηκε για έναν επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι 09/01/1995 σχετική απόφαση της ΔΕΥΑΑ. Τα αποτελέσματα λειτουργίας του έργου είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις εγγυήσεις εκροής, όσον αφορά τόσο την επεξεργασία των λυμάτων αλλά και της ιλύος καθώς και του παραγόμενου βιοαερίου.