ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     Αλεξανδρούπολη 26-04-2021
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αρ.        Πρωτ.: 2054
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διονυσίου Σολωμού 24
Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ.: 68132
Τηλ. 25510-31398

Θέμα: Μετάθεση Της Ημερομηνίας Αποσφράγισης Του Διαγωνισμού Του Έργου
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».

     Στις 19 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, είχε γίνει η δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» από την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 09 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
     Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί στις 15 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
     Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8 (β) του Ν.4412/2016 και επειδή ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ξεπερνούσε το 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ενέκρινε τον ορισμό επταμελούς επιτροπής για τη διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισμού.
     Με την τροποποίηση του άρθρου 221 από Ν.4412/2016 από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αλλάζει ως προς τη σύνθεσή της.
     Για το λόγο αυτό και για την εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών, είχε οριστεί νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των προσφορών.
     Επειδή όμως δεν ήταν δυνατή η αποσφράγιση και στη νέα αυτή ημερομηνία, καθώς δεν ολοκληρώθηκε η εγγραφή των μελών της Επιτροπής στο Μη.Μ.Ε.Δ., η αποσφράγιση μετατίθεται εκ νέου για τις 07 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ