ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  07 – 04 - 2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2108

ΑΔΑ: 9ΡΜΠΟΡΝΗ-2ΕΞ

 

ΕΡΓΟ:                ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΥΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

ΕΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:      ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

     Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΥΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 7.300.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 • Αντικείμενο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.723.508,00 €
 • Αντικείμενο Η/Μ με προϋπολογισμό 3.156.346,50 €
 • Αντικείμενο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με προϋπολογισμό 1.532.003,95 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 888.141,55 €.

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την επεξεργασία της ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει:

 • Την εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
 • Το σύνολο των έργων ΠΜ για τη διαμόρφωση του χώρου, την κατασκευή των θερμοκηπίων καθώς και των χώρων φόρτωσης – εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης του υλικού.
 • Την κατασκευή Νέου Υποσταθμού
 • Την κατασκευή φωτοβολταϊκου πάρκου 600kW
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • Τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
 • Και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη αναβάθμιση και την άρτια και αποδοτική λειτουργία του λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.deyaalex.gr.
 1. Αρμόδιος για πληροφορίες, κ. Πανιτσίδης Γεώργιος, τηλ. 25510-29823, fax: 25510-31398.
 1. Κωδικοί CPV: 45252140-1, 45232422-6 και 90513800-4
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

198838

07-04-2023

Ώρα: 14:00

07-04-2023

Ώρα: 14:00

15-05-2023

Ώρα: 13:00

19-05-2023

Ώρα: 10:00 π.μ.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ και ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ανεξάρτητα από την έδρα τους, έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα της Διακήρυξης και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση 305) του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 1. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

 1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 146.000,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον για 480 ημέρες.
 1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα ανάρτησης της σύμβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. Δεκαοκτώ (18) μήνες για την κατασκευή του έργου, ακολουθούμενοι από έξι (6) μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης.
 1. Η Σύναψη της Σύμβασης θα γίνει με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. γ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 1. Το έργο έχει ενταχθεί στο «Υποέργο Γ’: Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος», της Δράση «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό (ID) 16846, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.
 1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δεκαπέντε (15) μήνες.
 3. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με της διακήρυξη.
 4. Προδικαστικές Προσφυγές: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης.
 6. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
 7. Προκήρυξη σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30-03-2023 και έλαβε αριθμό 2023/S 067-199534 στην EE S.

Η Προκήρυξη σύμβασης και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.deyaalex.gr.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,  07 – 04 – 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 

 Προσοχή: Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του έργου

Για να κατεβάστε την Απόφαση 102/15-05-2023 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΕΕΕΣ πατήστε εδώ.