Εκτύπωση

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΑ επιθυμεί να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. » έτους 2021, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.08.0800 και Κ.Α. 54.00.2923 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2021.

Η ανάθεση της σύμβασης, θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής μονάδος ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

Η μελέτη αφορά την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2021 προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού καθώς και του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α..

Για τον λόγο αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προσφορά έως και την Δευτέρα 13/09/2021 στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της Διον. Σολωμού 24.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με εμπόριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά.

Για την κατάθεση προσφοράς, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες  για  την πρόσκληση από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνα 25510-25504 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr.

Η Γενική Διευθύντρια

της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Κυριακή Χαμουρατίδου 

Νομικός


Δείτε όλη την πρόσκληση εδώ