ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Αστικών Λυμάτων και Βοθρολυμάτων της Αλεξανδρούπολης” ανατέθηκε στην εταιρεία “ΤΕΧΝΕΡ ΑΕ” σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Ιταλική Εταιρεία “SECITS.p.a.” με σύμβαση που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1987 και κατασκευάστηκε από τις εταιρείες “ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ” ΚΑΙ “ENVITEC ΟΕ”. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ENVIREG και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης.

Το έργο ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία τον Οκτώβριο του 1992 και μέχρι σήμερα λειτουργεί με επιτυχία με ευθύνη της Εταιρείας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εγκατάσταση επεξεργασία των αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης, κοντά στο χωριό Απαλός, σε παραθαλάσσιο γήπεδο συνολικής έκτασης 27 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση τροφοδοτείται μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της πόλης και έχει κατασκευασθεί για τελική δυναμικότητα 85.000 ισοδυνάμων κατοίκων.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στη θάλασσα, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής διαμέτρου 710 mm, σε απόσταση 1500m από την ακτή και σε βάθος περίπου 7,5 m.

Η εγκατάσταση επιτυγχάνει πολύ υψηλό βαθμό καθαρισμού των λυμάτων και πληρεί τα ποιοτικά όρια που επιβάλλει η 91/271 Οδηγία της Ε.Ε. για την περιοχή της εκβολής.

Η ιλύς που παράγεται από την εγκατάσταση έχει άριστες λιπασματικές ιδιότητες για χρήση σε καλλιέργειες ή σαν βελτιωτικό εδάφους. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προγραμματίζει επίσης τη γεωργική αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Έτος σχεδιασμού

2010

2030

Ισοδύναμος πληθυσμός

65.000

85.000

Μέγιστη ημερήσια παροχή  m3/ημ

11.000

19.000

Αιχμή παροχής m3/ωρ

800

1.300

Φορτίο BOD, kg/ημ

3.900

5.100

Φορτίο SS, kg/ημ

5.150

6.250

Φορτίο Αζώτου, kg/ημ

750

900

Φορτίο φωσφόρου, kg/ημ

155

190

Το Έργο θεωρείται από τα πλέον σύγχρονα και αριστοποιημένα λειτουργικά για τον Ελληνικό χώρο, αφού συνδυάζει όλες τις φάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Η λειτουργία της εγκατάστασης εποπτεύεται από μιμικό ψηφιδωτό διάγραμμα στον κεντρικό πίνακα ελέγχου, που απεικονίζει τα τμήματα του έργου και την κατάσταση λειτουργίας των μηχανημάτων. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για τοπικούς χειρισμούς του εξοπλισμού.

Στην εγκατάσταση λειτουργεί μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων, άριστα εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και αποτελεσματική διάταξη απόσμησης με αποτέλεσμα η λειτουργία της να μη προκαλεί καμία όχληση στο περιβάλλον.

Από την αναερόβια χώνευση της ιλύος παράγεται βιοαέριο που σήμερα χρησιμοποιείται για την θέρμανση της ιλύος. Μελλοντικά προβλέπεται η καύση του πλεονάζοντος αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αναμένεται να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης.

Τέλος  η μονάδα διαθέτει υπερσύγχρονο εργαστήριο για τη μέτρηση όλων των ρυπαντικών παραμέτρων.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ

 • Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων με τρία στόμια υποδοχής, αυτόματη σχάρα βαθμωτού τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα ανοίγματος 3mm και διάταξη απόσμησης του κτιρίου με φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 • Εσχάρωση με αυτόματες ηλεκτρονικές σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπίεση και αφυδάτωση σχαρισμάτων και κανάλι by-pass εξοπλισμένο με χονδροεσχάρα.
 • Δίδυμος αεριζόμενος εξαμμωτής με παλινδρομική γέφυρα αφαίρεσης άμμου και των λιπών και κοχλιωτό διαχωριστήρα για την πλύση της άμμου καθώς και διάταξη Venturi μέτρησης παροχής με υπερήχους.
 • Δύο δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, διαμέτρου 17m, με περιστρεφόμενο ξέστρο ιλύος, περιφερειακό οδοντωτό υπερχειλιστή και διάταξη απαγωγής των αφρών.
 • Δεξαμενές ενεργού ιλύος όγκου 2.230m3 με σύστημα αερισμού με διαχυτήρες πεπιεσμένου αέρα “χαμηλής πίεσης” γνωστό ως σύστημα “INKA”.
 • Φυσητήρες αέρα δυναμικότητας 28.000 Nm3/ώρα, τοποθετημένους σε κλειστό κτίριο.
 • Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος με 2 κοχλιωτές αντλίες Αρχιμήδη.
 • Δύο δεξαμενές τελικής καθίζησης, διαμέτρου 24m, με περιστρεφόμενο ξέστρο και διπλό υπερχειλιστή συλλογής των διαυγασμένων λυμάτων.
 • Δεξαμενή χλωρίωσης με διάταξη δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου σε συνδυασμό με τη μέτρηση της τελικής παροχής.
 • Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων με φρεάτιο φόρτισης και υποθαλάσσιο αγωγό εκβολής διαμέτρου 710mm, μήκους 1.500m, από HDPE πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.
 • Δύο δεξαμενές πάχυνσης ιλύος διαμέτρου 11m εξοπλισμένες με ξέστρο αναδευτήρα.
 • Αντλιοστάσια τροφοδοσίας παχυντών και χωνευτών με αντλίες θετικής εκτόπισης.
 • Δύο αναερόβιοι χωνευτές διαμέτρου 14m συνολικού όγκου 2.200m3 με υποβρύχιους μηχανικούς αναδευτήρες.
 • Μεταπαχυντής διαμέτρου 11m που λειτουργεί επίσης για την αποθήκευση της ιλύος και την τροφοδοσία της ταινιοφιλτρόπρεσσας.
 • Φυγοκεντρικό διαχωριστή για  αφυδάτωση της ιλύος σε ποσοστό στερεών > 25% με διάταξη παρασκευής και τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη σε κλειστό κτίριο.
 • Εγκατάσταση θέρμανσης ιλύος που περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες ανακυκλοφορίας της λάσπης, κυκλοφορητές θερμού νέρου, καυστήρες βιοαερίου, λέβητα, συστημα ασφαλείας για τον έλεγχο των διαρροών βιοαερίου.
 • Αεροφυλάκιο “υγρού τύπου” χωρητικότητας 376Nm3 βιοαερίου, με χαλύβδινο κώδωνα αερίου και πυρσό καύσης του πλεονάζοντος αερίου.
 • Σύστημα μετρήσεων, αυτοματισμών, καταγραφής και ελέγχου λειτουργίας.
 • Κέντρο ελέγχου με C.P.
 • Κτίρια διοίκησης, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο αφυδάτωσης ιλύος.
 • Χημικό εργαστήριο.
 • Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Δίκτυο βιομηχανικού νερού και άρδευσης περιβάλλοντα χώρου.
 • Υποσταθμός με H/Z ισχύος 180 kVA.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

 • Δύο δεξαμενές πάχυνσης ιλύος διαμέτρου 11m εξοπλισμένες με ξέστρο αναδευτήρα.
 • Αντλιοστάσια τροφοδοσίας παχυντών και χωνευτών με αντλίες θετικής εκτόπισης.
 • Δύο αναερόβιοι χωνευτές διαμέτρου 14m συνολικού όγκου 2.200m3 με υποβρύχιους μηχανικούς αναδευτήρες.
 • Μεταπαχυντής διαμέτρου 11m που λειτουργεί επίσης για την αποθήκευση της ιλύος και την τροφοδοσία της ταινιοφιλτρόπρεσσας.
 • Φυγοκεντρικό διαχωριστή για  αφυδάτωση της ιλύος σε ποσοστό στερεών > 25% με διάταξη παρασκευής και τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη σε κλειστό κτίριο.
 • Εγκατάσταση θέρμανσης ιλύος που περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες ανακυκλοφορίας της λάσπης, κυκλοφορητές θερμού νέρου, καυστήρες βιοαερίου, λέβητα, συστημα ασφαλείας για τον έλεγχο των διαρροών βιοαερίου.
 • Αεροφυλάκιο “υγρού τύπου” χωρητικότητας 376Nm3 βιοαερίου, με χαλύβδινο κώδωνα αερίου και πυρσό καύσης του πλεονάζοντος αερίου.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • Σύστημα μετρήσεων, αυτοματισμών, καταγραφής και ελέγχου λειτουργίας.
 • Κέντρο ελέγχου με C.P.
 • Κτίρια διοίκησης, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο αφυδάτωσης ιλύος.
 • Χημικό εργαστήριο.
 • Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Δίκτυο βιομηχανικού νερού και άρδευσης περιβάλλοντα χώρου.
 • Υποσταθμός με H/Z ισχύος 180 kVA.