Παράλληλα το τμήμα ύδρευσης στις καθημερινές δραστηριότητες του είναι:

  • Συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης
  • Σύναψη συμβολαίων νέων καταναλωτών βλ.Σύνδεση με Ύδρευση
  • Επεκτάσεις δικτύων εντός & εκτός σχεδίου
  • Μετατοπίσεις αγωγών
  • Εντοπισμούς Λαθρουδοληψιών, επιβολή προστίμων αυτών
  • Καθαρισμός Δεξαμενών πόλης & οικισμών
  • Ανεύρεση και επισκευή αφανών & εμφανών διαρροών του δικτύου ύδρευσης
  • Παρακολούθηση καλής λειτουργίας ισομερείς πιέσεις όλων των δικτύων