Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με την υπ’ αριθμ. 317/23-12-2013 απόφασή της, αποφάσισε τον καθορισμό τελών ύδρευσης – αποχέτευσης οικονομικού έτους 2014, όπως παρακάτω:

Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Κατανάλωση τετραμήνου

από 0 μ3έως 40 μ3νερού (κλίμακα Α΄): 0,85 €/μ3.

από 41 μ3έως 80 μ3νερού (κλίμακα Β΄): 0,85 €/μ3.

από 81 μ3και άνω (κλίμακα Γ΄):                1,26 €/μ3.

Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Ν.ΧΙΛΗΣ, ΑΠΑΛΟΥ, ΜΑΪΣΤΡΟΥ, ΠΑΛΑΓΙΑΣΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ.

Κατανάλωση τετραμήνου

από 0 μ3έως 40 μ3νερού (Κλίμακα Α΄) : 0,70 €/μ3.

από 41 μ3έως 80 μ3νερού (Κλίμακα Β΄) : 0,81 €/μ3.

από 81 μ3και άνω (Κλίμακα Γ΄) :                1,15 €/μ3.

 

Γ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΛΗΝ ΕΞΟΧΙΚΩΝ), ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΒΔΟΜΟΥ, ΟΓΔΟΟΥ, ΕΝΑΤΟΥ, ΟΜΑΡΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΙΚΕΛΛΩΝ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗΣ.

Κατανάλωση τετραμήνου

από    0 μ3έως 60 μ3νερού (Κλίμακα Α΄): 0,22 €/μ3.

από 61μ3 έως 150 μ3νερού (Κλίμακα Β΄): 0,40 €/μ3.

από 151 μ3και άνω (Κλίμακα Γ΄):              1,12 €/μ3.

 

Δ΄ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ.

Κατανάλωση ετήσια

από    3 έως  60 μ3νερού (Κλίμακα Α΄): 0,42€/μ3.

από  61μ3 έως 150μ3 νερού (Κλίμακα Β΄):   0,38€/μ3.

από 151μ3 έως 350μ3 νερού (Κλίμακα Γ΄): 0,43€/μ3.

από 351 και άνω (Κλίμακα Δ΄):                    1,12€/μ3.

 

Ε΄ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΕΡΩΝ, ΠΕΠΛΟΥ.

Κατανάλωση ετήσια

από    3 έως  60μ3 νερού (Κλίμακα Α΄):   0,42€/μ3.

από  61μ3 έως 150μ3 νερού (Κλίμακα Β΄):   0,38€/μ3.

από 151μ3 έως 350μ3 νερού (Κλίμακα Γ΄): 0,43€/μ3.

από 351μ3 και άνω (Κλίμακα Δ΄):                 1,12€/μ3.

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΒΑΝΤΟΣ, ΣΥΚΚΟΡΑΧΗΣ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, ΑΤΑΡΝΗΣ, ΑΥΡΑΣ, ΚΟΜΑΡΟΥ, ΜΕΣΤΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΑΣ, ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, ΚΙΡΚΗΣ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ, ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΝΗΨΑΣ, ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΔΟΡΙΣΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ, ΜΕΛΙΑΣ, ΚΑΒΗΣΟΥ, ΚΟΙΛΩΝ, ΠΟΡΟΥ, ΑΡΔΑΝΙΟΥ, ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΚΗΠΩΝ, ΓΕΜΙΣΤΗΣ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ.

Ανεξάρτητα από την κατανάλωση, χρέωση 0,21€/μ3 για τα πρώτα 90μ3 νερού το εξάμηνο, ανά υδρόμετρο.

Οι τιμές, στις περιοχές Α, Β και Γ αναφέρονται στην κατανάλωση νερού των ακινήτων σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Επίσης η καταγραφή της κατανάλωσης νερού και η λήψη των ενδείξεων θα γίνεται ανά τετράμηνο.

Στο μέσο των τετραμήνων θα εκδίδεται λογαριασμός, έναντι κατανάλωσης, στις περιοχές Α και Β, σύμφωνα με την κατανάλωση αντίστοιχων τετραμήνων προηγούμενων χρόνων, χωρίς να λαμβάνονται ενδείξεις. Στην περιοχή Γ θα εκδίδονται εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ανά τετράμηνο.

Οι τιμές στις περιοχές Δ και Ε αναφέρονται στην κατανάλωση νερού των ακινήτων σε χρονικό διάστημα ενός έτους και οι λογαριασμοί θα εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ο λογαριασμός του πρώτου εξαμήνου θα είναι έναντι κατανάλωσης 60μ3 νερού, ίσος με την πάγια ετήσια κατανάλωση και θα εκδίδεται με τους λογαριασμούς του 6ου διμήνου των περιοχών Α και Β΄ και ο λογαριασμός του δεύτερου εξαμήνου θα εκδίδεται με βάση την ετήσια καταγεγραμμένη κατανάλωση των ακινήτων, η οποία θα γίνεται μία φορά το χρόνο, αφού αφαιρεθεί η ήδη χρεωμένη κατανάλωση των 60μ3, μαζί με τους λογαριασμούς του 4ου διμήνου των περιοχών Α και Β.

Οι τιμές στην περιοχή ΣΤ αναφέρονται στην κατανάλωση νερού 90μ3 ανά εξάμηνο, χωρίς τη λήψη ενδείξεων και οι λογαριασμοί θα εκδίδονται ανά εξάμηνο, μαζί με τους λογαριασμούς των 4ου και 6ου διμήνων των περιοχών Α και Β.

Για τα ακίνητα των περιοχών Α & Β, η χρέωση της πάγιας κατανάλωσης θα είναι πέντε (5) μ3 νερού το μήνα για τις οικίες και έξι (6) μ3 νερού το μήνα για τα υπόλοιπα ακίνητα.

Για τα ακίνητα της περιοχής Γ η χρέωση της πάγιας κατανάλωσης θα είναι δεκαπέντε (15) μ3 το μήνα για όλα τα ακίνητα.

Για τα ακίνητα των περιοχών Δ και Ε η χρέωση της πάγιας κατανάλωσης θα είναι εξήντα (60)μ3 το έτος για όλα τα ακίνητα.

Για τα ακίνητα της περιοχής ΣΤ η χρέωση της πάγιας κατανάλωσης θα είναι ενενήντα (90μ3) το εξάμηνο για όλα τα ακίνητα.

Η χρέωση της κατανάλωσης νερού σε Καταναλωτές εκτός βεβαιωτικών καταλόγων, θα είναι η ίδια με την χρέωση που προτείνεται για τους καταναλωτέςτων Βεβαιωτικών Καταλόγων.

Η χρέωση της πώλησης νερού σε τρίτους, εκτός δικτύου ύδρευσης, (πλοία, βυτία κλπ) θα είναι η ίδια με αυτή των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο ύδρευσης της Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Θα υπάρχει έκπτωση 50% επί των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε:

  • Πολύτεκνους Καταναλωτές (άρθρο 18 Ν.2946/2001).
  • Καταναλωτές ΑμεΑ με αναπηρία 80% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000,00 ευρώ (Απόφαση ΔΣ 210/2011).
  • Τρίτεκνους Καταναλωτές με παιδιά ηλικίας έως 18 ετών ή 23 ετών όταν σπουδάζουν, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000,00 ευρώ (Απόφαση ΔΣ 210/2011).
  • Καταναλωτές με μονογονεικές οικογένειες ,με ετήσιο εισόδημα έως 18.000,00 ευρώ (Απόφαση ΔΣ 210/2011).

Θα υπάρχει απαλλαγή από το τέλος ύδρευσης για τους Δήμους ή τις Κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα (Άρθρο 304 ΠΔ 410/95 και άρθρο 276 του Ν.3463/2006).

 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε (325,00) ευρώ, για ένα διαμέρισμα επιφάνειας ογδόντα (80) μ2 με συντελεστή 1 και με βάση αυτή την τιμή θα τιμολογούνται τα ακίνητα με τον ισχύοντα πίνακα συντελεστών του έτους 1995.

ΤΕΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Καθορίζεται το τέλος δαπάνης διακλάδωσης ύδρευσης, που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1069/80, να γίνεται απολογιστικά. Δηλαδή η χρέωση των υλικών και η εργασία του προσωπικού και των μηχανημάτων θα γίνεται με την τιμή που τα χρεώνεται (πληρώνει) η Επιχείρηση προσαυξημένη με ποσοστό 25 % για γενικά διοικητικά έξοδα.

Καθορίζεται το τέλος δαπάνης διακλάδωσης αποχέτευσης στο ποσό των εκατόν πενήντα πέντε (155,00) ευρώ.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Καθορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ.

Το τέλος χρήσης υπονόμου, καθορίζεται να είναι ίσο με το 55% επί του χρεούμενου, κάθε φορά, τέλους ύδρευσης.

ΤΕΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ή ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ή ΑΛΛΩΝ

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Καθορίζεται το τέλος δαπάνης μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης να επιβάλλεται απολογιστικά. Δηλαδή η χρέωση υλικών και εργασιών με την τιμή κόστους προσαυξημένη κατά 25% για γενικά διοικητικά έξοδα .

Το τέλος συντήρησης των υδρομέτρων και των παροχών ύδρευσης, καθορίζεται στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ, το μήνα ανά υδρόμετρο για τους Καταναλωτές των Α & Β Περιοχών και να μην επιβληθεί στους Καταναλωτές των Γ, Δ, Ε & ΣΤ Περιοχών.

Το τέλος σφράγισης ή επανασύνδεσης των υδρομέτρων καθορίζεται στο ποσό των έντεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (11,38).

Το τέλος ελέγχου των υδρομέτρων καθορίζεται στο ποσό του ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1,22).

Η τιμή πώλησης των υδρομέτρων και των λοιπών υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθορίζεται να είναι η τιμή αγοράς προσαυξημένη σε ποσοστό 25% .

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

Χρέωση αποφρακτικού μηχανήματος σε ιδιώτες δεκαπέντε (15,00) ευρώ για κάθε μέτρο αγωγού.

Χρέωση βυτίου εκκένωσης βόθρου, του υποκαταστήματος Φερών, δεκαέξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (16,26€) ανά βυτίο.

Χρέωση, με απόφαση του Γ.Δ/ντη, για κάθε τεύχος δημοπράτησης που διατίθεται σε εργολάβους, ανάλογη με το κόστος των τευχών του κάθε έργου που δημοπρατείται.

Η χρέωση των διαφόρων αναλύσεων νερού , Ιδιωτών,ΔΕΥΑ, ΟΤΑ κλπ., που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο-Χημείο της ΔΕΥΑΑ, θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’αριθμ.3002640/155 (ΦΕΚ 161Β/14-2-2002) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το ποσό της εγγύησης κατανάλωσης νερού, καθορίζεται στο ποσό των ογδόντα πέντε (85,00) ευρώ ανά υδρόμετρο.