ΙΔΡΥΣΗ

    Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης  (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ιδρύθηκε με βάση το Νόμο 1069/80 (ΦΕΚ 191Α΄/80) «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης  και Αποχέτευσης».

Ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα  (ΠΔ) 771/1981 (ΦΕΚ 200Α΄/30-7-1981). Η ιδρυτική της πράξη τροποποιήθηκε τέσσερεις φορές:

   1η τροποποίηση  με το ΠΔ 19/1986 (ΦΕΚ  9Α΄/7-2-1986).

   2η τροποποίηση με το ΠΔ  62/1994 (ΦΕΚ 52Α/7-4-1994).

   3η τροποποίηση με την 6925/11-11-1999 απόφαση του Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜΘ.

   4η τροποποίηση με την 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

    Η Επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί, ως τμήμα του Δήμου, από τον Ιούλιο του 1983. Από 1-1-1984 λειτουργεί σαν αυτόνομη Επιχείρηση σε ανεξάρτητο, από το Δήμο κτίριο γραφείων το οποίο δεν είναι ιδιόκτητο. Από 1-1-2010 οι κεντρικές της υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο στη διεύθυνση Δ. Σολωμού 28. Έχει δική της Οικονομική, Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Περιβάλλοντος και εκτελεί όλες τις εισπράξεις  και τις πληρωμές από δική της ταμιακή υπηρεσία. Τα έργα της εκτελούνται όλα υπό την επίβλεψη της Τεχνικής της Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΣΚΟΠΟΣ

    Η ΔΕΥΑΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) κοινωφελούς χαρακτήρα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διεπόμενη από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Ν.1069/80.

Η Επιχείρηση δίνει όλο το βάρος στο κοινωφελές έργο που παράγει και δεν την ενδιαφέρει το κέρδος. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε όλα σχεδόν τα χρόνια λειτουργίας της παρουσιάζει αρνητικά λογιστικά αποτελέσματα, δηλαδή ζημίες. Φροντίζει όμως το γεγονός αυτό να μην επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία της, μέσα από εντάξεις έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα και από την καλή διαχείριση των εισπραττόμενων τελών.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

    Αντικείμενο της ΔΕΥΑΑ είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησής τους και επεξεργασίας και αξιοποίησης ιλύος.

Στο αντικείμενο της περιλαμβάνονται επίσης:

α) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων τηλεθέρμανσης,

β) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,

γ) η εμφιάλωση και εμπορία νερού,

δ) η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις δραστηριότητες του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητα, που νόμιμα θα της ανατεθεί, από το δήμο, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το δημόσιο αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

 

ΕΔΡΑ

    Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δηλαδή η πόλη της Αλεξανδρούπολης.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

    Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι οι περιοχές αρμοδιότητας των συγχωνευόμενων ΔΕΥΑ, δηλαδή η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια των πρώην δήμων και νυν δημοτικών ενοτήτων, Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Η ΔΕΥΛΑ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν. 3463/2006).

    Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί. με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά, οκτώ (8) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων ένας τουλάχιστον προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, υποδεικνυόμενος από τη γενική τους συνέλευση, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής, υποδεικνυόμενος απ’ αυτόν (Ιατρικός Σύλλογος − Δικηγορικός σύλλογος − Ένωση Καταναλωτών − Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο). Ένας (1) είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια απόφασή του, ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

    Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιχείρηση εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ), ορίζει με απόφασή του, το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης.(βλ. Διοικητικό Συμβούλιο)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

    Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ  μεταξύ των  μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ.

    Η διάταξη του άρθρου 5 του Κανονισμού Διοίκησης της ΔΕΥΑΑ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 9 του ΠΔ 771 που όριζε τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ , τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΔΣ 62/90 και το ΠΔ 52. Συνεπώς Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ μπορεί να ορισθεί ένα από τα  μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ.

   Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ εκπροσωπεί την Επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρόεδρου ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    Με Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) που συντάσσεται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ , καθορίζονται η οργάνωση, η σύνθεση και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού, η κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων του προσωπικού, οι αποδοχές καθώς και ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης και το αρμόδιο για αυτά όργανο.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    Οι προβλεπόμενες από τον ΟΕΥ οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού της ΔΕΥΑΑ είναι 276 εργαζόμενοι. Σήμερα στην Επιχείρηση εργάζονται εβδομήντα τρεις (73)  εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ως τακτικό προσωπικό, πέντε (5) εργαζόμενοι με ειδικό πρόγραμμα επιδοτούμενων (ΕΣΠΑ) 55-64 ετών, επτά (7) εργαζόμενοι επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ) και τριάντα τέσσερεις μαθητευόμενοι της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

    Όλες οι προσλήψεις του προσωπικού (τακτικού & έκτακτου) πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Ν.2190, εκτός από αυτές που γίνονται μέσω του ΟΑΕΔ μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα και αφορούν μόνο έκτακτο προσωπικό.

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

    Κεφάλαιο της ΔΕΥΛΑ, αποτελεί το σύνολο του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στη ΔΕΥΑΛ, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

    Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν ειδικότερα, όλα τα κινητά και ακίνητα στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, τα οποία συνθέτουν το όλο κύκλωμα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων τους (δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις, ακίνητα, εξοπλισμός, κ.λπ.).

ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι της ΔΕΥΑΑ, είναι:

α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και. κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

β. Το ειδικό τέλος επί του εισοδήματος εξ’ οικοδομών.

γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου.

ζ. Η αξία του καταναλισκόμενου ύδατος.

η. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.

θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.

ι. Oι συνεισφορές τρίτων για κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων.

ι.α. Οι Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

ι.β. Oι πρόσοδοι από τη περιουσία ή το τίμημα από την εκποίησή της.

ι.γ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

2. Οι πόροι της ΔΕΥΑΑ, της προηγούμενης παραγράφου, εδαφ. (α) και (β) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεολυσίων δανείων, ο δε του εδαφ. (ια) αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Στους πόρους της ΔΕΥΑΑ, περιλαμβάνονται ακόμα:

α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών,

γ) η αξία των καταναλισκομένων θερμικών μονάδων,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά προτεραιότητα και

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το αντικείμενο αυτό της επιχείρησης.

4. Στους πόρους της ΔΕΥΑΑ περιλαμβάνονται επίσης:

α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων εργασιών,

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα,

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης και

στ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

5. Στους πόρους της ΔΕΥΑΑ περιλαμβάνονται επίσης τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε δαπάνη ή προσφερόμενη υπηρεσία σχετική με την άσκηση του αντικειμένου της άρδευσης.

6. Τέλος στους πόρους της ΔΕΥΑΑ, περιλαμβάνονται, τα έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αντικείμενα της τηλεθέρμανσης, του φυσικού αερίου και των άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της επιχείρησης.  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

    Με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ καθορίζονται τα Τιμολόγια (Οι τιμές) για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης .

    Τα έσοδα από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων  συναφθέντων δανείων.

    Οι αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ  που αναφέρονται στον καθορισμό των τιμολογίων εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.

    Με αποφάσεις του ΔΣ εγκρίνονται ο Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Απολογισμός  της ΔΕΥΑΑ.

    Οι αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ που αναφέρονται στον Προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Απολογισμό ελέγχονται για τη νομιμότητά τους από το Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ.

 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Η ΔΕΥΑΑ στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και των παραδεγμένων λογιστικών αρχών, τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων).

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

    Η οικονομική διαχείριση της ΔΕΥΑΑ ενεργείται στη βάση ίδιου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Η ΔΕΥΑΑ έχει ίδια ταμιακή υπηρεσία.

    Ο Τακτικός οικονομικός έλεγχος της ΔΕΥΑΑ ενεργείται από δύο Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές οι οποίοι διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας - Θράκης.

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

Ο Γενικός  Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις εξής αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ:

 1. Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ και του Τεχνικού Προγράμματος έργων.
 2. Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων.
 3. Για την επιβάρυνση της ΔΕΥΑΑ με εμπράγματα δικαιώματα.
 4. Για τη σύναψη δανείων.
 5. Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.
 6. Ο Γ. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ ελέγχει τον ισολογισμό ,τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμιακού ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές.

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Έβρου, ελέγχει όλα τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής της ΔΕΥΑΑ , αξίας 5.000,00€ και άνω.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

 1. Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Πρόεδρος ΔΣ
 3. Γενικός Διευθυντής: Από την 4/11/2012 ορίσθηκε Διευθυντής, Πολιτικός Μηχανικός
 4. Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία: Διευθυντής, Οικονομολόγος.
 5. Τεχνική Υπηρεσία:  Διευθυντής, Πολιτικός Μηχανικός.
 6. Υπηρεσία Περιβάλλοντος: Διευθυντής, Χημικός

    Το πλήρες Οργανόγραμμα της ΔΕΥΑΑ και η αναλυτικότερη διάρθρωση των Υπηρεσιών της (Τμήματα – Γραφεία – Συνεργεία) παρουσιάζεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Η Επιχείρηση παρουσιάζει, με 31/12/2012,  συσσωρευμένες ζημίες  ύψους 1.337.809,37€, οι οποίες θα αποσβεστούν στο σύνολο τους , από τα κέρδη της Χρήσης 2013, τα οποία προϋπολογίζεται να ξεπεράσουν το ποσό των 2.000.000,00€.

    Η Ταμιακή της ρευστότητα είναι πολύ καλή και δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε φόρους, δάνεια,  ΙΚΑ, Πιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές ή οπουδήποτε αλλού.

    Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης των δανείων που έχει λάβει από το Ταμείο Παρ/κων & Δανείων ανέρχεται στο ποσό των 251.000,00€ ετησίως.

    Η πιστοληπτική της ικανότητα, από το Ταμείο Π&Δ είναι πολύ καλή, γιατί δεν έχει παρουσιάσει ποτέ,  ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο.

   Τα έργα της ΔΕΥΑΑ που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

   Τα έργα που δεν είναι ενταγμένα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Επιχείρηση από ίδιους πόρους ή από δανεισμό από το Ταμείο Παρ/κων & Δανείων.

   Η Επιχείρηση έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με το Ν.1069/80, για τη διαχείρισή της, μέχρι και τη χρήση 2011, από δύο Ορκωτούς Λογιστές, διορισμένους από την Περιφέρεια ΑΜΘ.

   Η Επιχείρηση έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005, από τα Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

   Η γενική οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης, είναι  καλή και παρουσιάζει κερδοφόρα αποτελέσματα στις χρήσεις 2011,2012,2013. Το γεγονός αυτό έχει επιτρέψει στην Επιχείρηση να μειώσει όλα τα τιμολόγια των τελών που θα επιβάλλει στη χρήση 2014, σε ποσοστά πάνω από 10%.