Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έχοντας υπόψη :

 

Ι . Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν.2307/95

ΙΙ. Την εισήγηση της Υπηρεσίας αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΙΙΙ. Την γνωμοδότηση του Νομικού Σύμβουλου.

 

Εγκρίνει τον παρόντα κανονισμό με την υπ.αριθ: 66/09-04-2012 απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1.1.   Σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι :

 1. H προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 2. Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του.
 3. Η ρύθμιση των σχέσεων Δ.Ε.Υ.Α.Α. και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της.
 4. Το " φρεάτιο προσαρμογής" στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
 5. Τον "αγωγό σύνδεσης" κατά το πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου .
 6. Την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει μπροστά από το ακίνητο.

1.2. Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των ομβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.).

- Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων βιομηχανιών, βιοτεχνιών, Νοσοκομείων, εργαστηρίων, συνεργείων, ή άλλων χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον "Ειδικό Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης" που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και προβλέπεται στις παρ. 1,2 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2307/95

- Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).

ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. "Λύματα" καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως υγρά προερχόμενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Τα λύματα μπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών.

2.2. "Οικιακά λύματα" καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τους χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του εργαζόμενου προσωπικού Ιδρυμάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (μαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π).

2.3. "Βιομηχανικά απόβλητα" καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών και άλλων εγκαταστάσεων τα προερχόμενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού).

2.4.   ‘’ Όμβρια ‘’ θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα νερά που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

2.5. "Οριστικό Δίκτυο" αποχέτευσης καλείται το δίκτυο το αποτελούμενο από τους αγωγούς ακαθάρτων και ομβρίων , τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, οι υπερχειλίσεις, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) υδατορέυματα και γενικά κάθε έργο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων και ομβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες το οποίο έχει κατασκευαστεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή έχει εκτελεστεί επί τη βάσει εγκεκριμένων μελετών από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης πριν την σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Στο οριστικό δίκτυο μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάζονται η κατασκευάστηκαν από τρίτους, εφ’ ‘οσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ΄την Δ.Ε.Υ.Α.Α. . Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Α. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.

2.6.   ‘’Χωριστικό σύστημα’’: Είναι το σύστημα που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.

2.7. "Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου " είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για ομβρια ή ακάθαρτα νερά που περιλαμβάνει:

2.8. "Νόμιμη σύνδεση"(αποχέτευση) ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο σε αυτό δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει μετά από έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

2.9. "Παράνομη σύνδεση" (αποχέτευση) ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο σε αυτό δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει χωρίς έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

2.10. "Τέλος σύνδεσης" (παρ.(1) εδάφιο (γ) του άρθρου 10 του Ν.1069/80) είναι το ποσό που χρεώνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε κάθε ακίνητο που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί στο οριστικό δίκτυο που κατασκεύασε η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης η στο δίκτυο που έχει κατασκευαστεί από τρίτους εφόσον το τελευταίο εντάσσεται στο οριστικό δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισμού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος.

2.11. "Αναλογούσα δαπάνη κατασκευής αγωγού ακαθάρτων" είναι το ποσό που χρεώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε κάθε ακίνητο για την κατά προτεραιότητα κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων η/και λυμάτων και ένταξη του στο οριστικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. (2) εδάφιο (3) του Ν.1069/80. Η δαπάνη αυτή καθορίζεται με τις κάθε φορά εκδιδόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο (5) παρ. (η) του Ν.1069/80.

2.12."Δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων η/ και ομβριων" είναι το ποσό που χρεώνεται υποχρεωτικά από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ιδιοκτήτη κάθε ακίνητου συνδεομένου ή μέλλοντος να συνδεθεί μετά των δικτύων. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.2307/95, και η αξία της καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. νόμιμα εγκεκριμένη

2.13."Δαπάνη κατασκευής φρεατίου σύνδεσης και ελέγχου" είναι το ποσό που προκύπτει από την κατασκευή φρεατίου σύνδεσης και χρεώνεται υποχρεωτικά από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ιδιοκτήτη κάθε ακίνητου συνδεομένου ή μέλλοντος να συνδεθεί με το οριστικό   δίκτυο.

2.14."Σταθμη υπερύψωσης" είναι η στάθμη ύψους σε σχέση με το ύψος ενός κτιρίου κάτω από την οποία οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο αναστροφής των νερών των υπονόμων. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων γενικά καθορίζεται ως στάθμη υπερύψωσης η στάθμη του πεζοδρομίου στο σημείο σύνδεσης της εγκατάστασης αποχέτευσης του κτιρίου στον υπόνομο.

AΡΘΡΟ 3 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1. Σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των παρόδιων ακινήτων με τον αγωγό αυτό, για την αποχέτευση των ακαθάρτων που προέρχονται από οικοδομές ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αυτά, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών (με ημερομηνία έναρξης του έγγραφου ειδοποιήσεως των κυρίων των ακινήτων ).

3.2. Στον αγωγό ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση ομβριων νερών. Οι κύριοι των ακινήτων πρέπει να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα ομβρια . Αν δεν διαχωρίσουν τα εσωτερικά τους δίκτυα η Δ.Ε.Υ.Α.Α., τους ορίζει προθεσμία για να κάνουν το διαχωρισμό και αν δεν συμμορφωθούν, διακόπτει πρώτα την παροχή νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση των ακαθάρτων όπως στον παρόντα κανονισμό ορίζεται.

3.3. Η αποχέτευση των ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και γίνεται στους αγωγούς ακαθάρτων και η αποχέτευση των ομβριων στους αγωγούς ομβριων. Όταν τα ομβρια δεν αποχετεύονται σε αγωγό, πρέπει να διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

3.4. Η αποχέτευση των ομβριων νερων στους αγωγούς ομβριων , δεν είναι υποχρεωτική εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λόγω τοπογραφικής διαμόρφωσης του εδάφους λιμνάζουν ομβρια νερά σε μη οικοδομημένα ακίνητα και εν γένει σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποφασίζει κάθε φορά περί της υποχρεωτικής συνδέσεως των προαναφερομένων χώρων.

3.5. Η σύνδεση των ακαθάρτων με αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, στοές κλπ. που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι χώροι. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξωτερικές διακλαδώσεις και τυχόν απαιτούμενες επεκτάσεις των αγωγών κατασκευάζονται είτε από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. είτε από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατόπιν αδείας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και του ιδιοκτήτου, και σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της. Η δαπάνη κατασκευής βαρύνει τον ιδιοκτήτη η δε συντήρηση γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. όπως και για το οριστικό δίκτυο . Για ένταξή τους στο οριστικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος .

3.6. Για τη σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριμένο δρόμο και η αποχέτευσή του είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικές ιδιοκτησίες, πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση των κυρίων της γειτονικής ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφική πράξη, με τους ακόλουθους όρους:

ÄΗ αποχετευτική γραμμή του ακινήτου που θα συνδεθεί να είναι ανεξάρτητη από του γειτονικού ακινήτου από το οποίο περνάει και να καταλήγει σε ιδιαίτερο φρεάτιο προσαρμογής, αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του γειτονικού οικοπέδου, από όπου και θα γίνεται η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης.

ÄΤο γειτονικό ακίνητο να έχει συνδεθεί προηγούμενα με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτό κτίσματα θα υποβάλλεται από το κύριο του ακινήτου Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 /85 για υποχρέωση χωριστής σύνδεσης, όταν χρειαστεί.

ÄΟι δυο εξωτερικές διακλαδώσεις να απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 1.50μ.

3.7. Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις για σύνδεση ισχύουν και για ακίνητα που αποχετεύονται σε παλιούς αγωγούς που καταργούνται μετά την κατασκευή των αγωγών του οριστικού δικτύου. Οι κύριοι των ακινήτων επιβαρύνονται με το τέλος η το δικαίωμα σύνδεσης η την αναλογούσα δαπάνη κατασκευής του αγωγού ακαθάρτων και με την δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων και φρεατίου. Για ειδικές περιπτώσεις αποφασίζει το Δ.Σ. , μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3.8. Αν σε ένα δρόμο προβλέπεται κατασκευή δυο κλάδων αγωγών ακαθάρτων του χωριστικού συστήματος τα παρόδια ακίνητα πρέπει να συνδέονται στον αγωγό που περνάει μπροστά τους και όχι στον απέναντι κλάδο.

3.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. , μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας μπορεί να απαλλάξει της υποχρεώσεως για σύνδεση εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο, μετά από αίτηση του κυρίου τους, που θα συνοδεύεται από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με :

ÄToν τύπο των εγκαταστάσεων (Πλήρης τεχνική περιγραφή)

ÄΤην ποσότητα, την κατηγορία και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων.

ÄΤον τρόπο επεξεργασίας, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων και τον τελικό αποδέκτη.

ÄΤον συνολικό χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων

3.10. Η τεχνική λύση της διάθεσης των λυμάτων (και ενδεχόμενης επεξεργασίας τους) κάθε ακινήτου που δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο να συνδεθεί με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τις Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει γραπτά την Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την επιλογή του όσον αφορά την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων του ακινήτου του για την οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η επιλογή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Υπηρεσίας Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

3.11. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.

 1. 12Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στους ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ

4.1. H εξωτερική διακλάδωση και τα μέρη από τα οποία αποτελείται ορίζονται στην παρ. 2.5. του άρθρου 2 του παρόντος.

4.2. H εξωτερική διακλάδωση και ο τρόπος κατασκευής της φαίνεται ενδεικτικά στα σχέδια 1, 1α και 1β,που συνοδεύουν τον κανονισμό αυτό και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

4.3. Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, όπως ορίζεται στα σχέδια 1 και 1α πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,50 μ. Αν το δίκτυο ακαθάρτων είναι αβαθές, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε βάθος μικρότερο από 1,50 μ. αλλά τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση. Η εξωτερική διακλάδωση πρέπει να κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο σχέδιο 1β.

4.4. Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται αμέσως έξω και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί αμέσως έξω από την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και κατά το δυνατό κοντά στην ρυμοτομική γραμμή σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. Για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή άλλες ανάλογες χρήσεις το φρεάτιο αυτό είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων ( επεξεργασμένων η μη) από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ειδικό Κανονισμό του Παραρτήματος του παρόντος.

4.5. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις (λυμάτων και ομβρίων) κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Ν.1069/80 (άρθρο 15) από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. Κατ'εξαίρεση μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. να αναθέτει την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων κατόπιν εγγράφου χορήγησης άδειας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της. Η δαπάνη των εξωτερικών διακλαδώσεων που κατασκευάζει η Δ.Ε.Υ.Α.Α. χρεώνεται στους κυρίους των ακινήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο (15) του Ν. 1069/80 και στον παρόντα Κανονισμό .Κανείς , εκτός από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιανδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από την ρυμοτομική γραμμή χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. .

4.6. Απαγορεύεται σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία ( νέα η επισκευή παλιάς ) αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τυχόν άλλων αρμοδίων φορέων.

4.7. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων όπως και των αγωγών του δικτύου, γίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. με δαπάνες της. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου, η δαπάνη αν πρόκειται για βλάβη των εξωτερικών διακλαδώσεων χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου, που περιλαμβάνεται σε επόμενο λογαριασμό ύδρευσης. Αν πρόκειται για βλάβη των αγωγών τότε η σχετική δαπάνη χρεώνεται στους υπαίτιους. Πέραν τούτου η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί και κάθε άλλη δυνατότητα νόμιμης προβολής και διεκδίκησης των αξιώσεών της. Ο ιδιοκτήτης του αποχετευόμενου ακινήτου έχει την ευθυύνη να κρατά καθαρό το χώρο του φρεατίου σύνδεσης και να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε περίπτωση καταστροφής η κλοπής του χυτοσιδηρού καλύμματος. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν έχει καμία ευθύνη αν από αμέλεια του αποχετευόμενου προκληθεί ατύχημα στο χώρο του φρεατίου σύνδεσης, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι σε τρίτους που θα υποστούν ζημία από την αμέλεια του αποχετευόμενου ιδιοκτήτη.

4.8. Αγωγοί και εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευασμένες από τρίτους οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο οριστικό δίκτυο, συντηρούνται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέχρι να καταργηθούν με την κατασκευή των οριστικών αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων. Η σχετική δαπάνη συντήρησης χρεώνεται στους κυρίους των ακινήτων αν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η σύνδεση είχε γίνει νόμιμα με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση η αντίστοιχη επέμβαση συντήρησης ή η χρέωση της σχετικής δαπάνης δεν σημαίνουν νομιμοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.

4.9. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής κατασκευάζεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη των κυρίων των ακινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ.)

4.10. Για την σύνδεση του ακινήτου με το οριστικό δίκτυο, σε οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης, πρέπει :

ÄNα υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας η οποία πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του ακινήτου και να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειαστεί, τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Ο κύριος του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητο του ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.

ÄΌλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη δικλείδα ασφαλείας στη γενική παγίδα με στόμιο καθαρισμού (μηχανικός σίφωνας).

4.11. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί στο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου μετά τη σύνδεση του με τον αγωγό ακαθάρτων.

4.12. Σε περίπτωση που σε κάποιο ακίνητο δεν εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 8, 9, 10 η Δ.Ε.Υ.Α.Α. εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις της, μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

5.1. Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων μπορεί να εξυπηρετεί μόνο ένα οικόπεδο (οριζόμενο κατά την έννοια του Γ.Ο.Κ.) και όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σε αυτό θεωρούνται ότι αποτελούν ένα ενιαίο όλο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. είναι δυνατόν να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης η και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.

5.2. Κατ'εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από μία εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων όταν πρόκειται:

Ä5.2.1. Για συνοικισμό από μικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Ä5.2.2. Για πολύ μεγάλα κτίρια των οποίων η ασφαλής αποχέτευση καθίσταται τεχνικά αδύνατη δια μιας μόνο εξωτερικής διακλαδώσεως ή και σε άλλες άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ä5.2.3. Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν τη διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που να πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κλπ.

Ä5.2.4. Όταν τμήμα του κτιρίου χρησιμοποιείται για χρήσεις που εμπίπτουν στον Ειδικό Κανονισμό.

Ä5.2.5. Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης έχουν διαιρεθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διηρημένης ιδιοκτησίας ( Ν.Δ/τος 1024 της 10/15 Νοεμβρίου 1971 ΦΕΚ 232/Α΄ ) ή που τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.

Η ελάχιστη απόσταση των διακλαδώσεων των παραπάνω περιπτώσεων, εφ'όσον καταλήγουν στον αγωγό του ίδιου δρόμου, ορίζεται σε 5,00 μ. για τις περιπτώσεις 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4. και 1,50 μ. για την περίπτωση 5.2.5. Όταν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι αποστάσεις η κατασκευή περισσοτέρων από μια εξωτερικών διακλαδώσεων επιτρέπεται μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

5.3. Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευόμενων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλει την κατασκευή ανάλογων (χωριστών) εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου έστω και αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για τις μεταξύ τους αποστάσεις.

5.4. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση.

5.5. Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικοδομήσιμα κατά τις κείμενες διατάξεις το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

 

AΡΘΡΟ 6 : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

6.1. Η ευθύνη αποχέτευσης υπόγειων ή άλλων χαμηλών χώρων και επιφανειών ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Οποιεσδήποτε ευθύνες και συνέπειες από την σύνδεση αυτή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και σε καμία απολύτως περίπτωση την Δ.Ε.Υ.Α.Α.

6.2. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι και επιφάνειες βρίσκονται τόσο χαμηλά που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευμένων υγρών (άντληση) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 13 και 14 του μέρους ΧΙ του κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΒΔ της 12-6/1-7-1936 ΦΕΚΑ270) και τις ισχύουσες κάθε φορά αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

6.3. Για την αποχέτευση τέτοιων χαμηλών χώρων η ΔΕΥΑΑ μπορεί να επιτρέψει, κατ'εξαίρεση την αποχέτευση του ακινήτου εν όλω ή εν μέρει μέσα από γειτονικό οικόπεδο με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.6 του κανονισμού αυτού.

 1. 4. Για την αποχέτευση τέτοιων χαμηλών χώρων με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας. Σε κάθε περίπτωση θα υποβάλλεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.:
 • έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή) δια της οποίας θα δηλώνει «ότι ουδεμία απαίτηση αποζημιώσεως έχει σε περίπτωση τυχόν ζημιών του εκ πλημμύρας ή άλλης αιτίας και ότι είναι υπεύθυνος για τις εκ των ως άνω αιτιών ζημίες τρίτων και τις εν γένει δαπάνες προς αποκατάσταση αυτών».
 • Τοποθέτηση αυτόματης δικλείδας ασφαλείας και υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα. Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους , η δε Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.
 • Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.
 • Οι ανωτέρω παράγραφοι του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 • Πλήρης υδραυλική μελέτη σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, την Νομοθεσία, τις Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η μελέτη αυτή θα συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. .

6.5. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση παλαιών βόθρων σαν δεξαμενών άντλησης .

6.6. Για ήδη συνδεδεμένα ακίνητα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή ορίζεται ότι σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε προβλήματος οι κύριοι αυτών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα προαναφερόμενα εντός εύλογης προθεσμίας ταχθείσης από την Δ.Ε.Υ.Α.A. και θα έχουν τις ίδιες ως άνω υποχρεώσεις και ευθύνες.

6.7. Για οικόπεδα η αυλές η και τα τμήματα τους , που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη απ ΄αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των ομβρίων απ΄ευθείας στο ρέμα.

AΡΘΡΟ 7 : ΛΥΜΑΤΑ - ΟΜΒΡΙΑ ΝΕΡΑ

7.1. Με την εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύματα. Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση των ακόλουθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση:

 1. Λυμάτων και ουσιών που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 1. Κάθε είδους στερεών απορριμμάτων που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
 1. Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά
 1. Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25οC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
 1. Αερίων και ατμών. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
 1. Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης , ζύμωσης κλπ δημιουργούν έντονες η ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
 1. Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την       προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
 1. Υγρών που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης κλπ.
 1. Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.

ÄΥγρών σε τόσο μεγάλη ποσότητα που κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. να προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

10.Υγρών που περιέχουν:

ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου.

11. Ουσιών που διογκώνονται σε επαφή με το νερό .

12. Ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας.

13. Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.

14 Υγρών και ουσιών που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Α..

15. Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.

 1. Το ΡΗ των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9
 2. Βενζίνη , βενζόλιο, πετρέλαιο, λάδια μηχανών, πετρελαϊκός αιθέρας η άλλη εύφλεκτη η εκρηκτική ύλη.
 3. Στερεές η κολλοειδείς ουσίες, αδιάλυτες στο νερό σε ποσότητες και μεγέθη που να προκαλέσουν αποφράξεις στα δίκτυα η να παρεμποδίσουν την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού, όπως τέφρα . άνθρακας, ξέσματα μετάλλων και υάλου , πίσσα , κοπριά, κυτταρίνη, ίνες κουρέλια , πλαστικά τεμάχια.
 4. Ιλύς από εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας λυμάτων.

ÄΔεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από αυτές του πινακος Ι, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5 m3, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο. Oι τιμές του πίνακα ισχύουν για ημερήσιες παροχές μέχρι 1000 m3. Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα με βάση την παροχή αυτή, ώστε το ανά ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει να μην ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 m3 την ημέρα. Επισημαίνεται ότι το οριό των 1000 m3 αναφέρεται μόνον στον πίνακα Ι και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτονόητη η παροχέτευση μεγάλων παροχών χωρίς σχετική ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Οι τιμές νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα με την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Ως τιμή σύγκρισης προς τις τιμές του πίνακα υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών των τριών δειγμάτων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να μεταβάλλει τα παραπάνω όρια ανάλογα με την απόκριση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την κατάσταση του αποδέκτη.

7.2. Τα ομβρια νερά που προέρχονται από αυλές, βεράντες, σκεπές των οικοδομών όταν αποχετεύονται σε αγωγό πρέπει να συγκεντρώνονται κατάλληλα πριν από την σύνδεσή τους. Όταν δεν επιτρέπεται τα ομβρια νερά να αποχετεύονται σε αγωγό του δικτύου τότε πρέπει να διοχετεύονται με κλειστό αγωγό, κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου στο ρείθρο του δρόμου.

7.3. Σε κάθε περίπτωση που παρά τις προβλέψεις μπαίνουν επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες στα δίκτυα αποχέτευσης όπως από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών κλπ. οφείλει ο κύριος του ακινήτου να πάρει κάθε μέτρο για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α.Α. Μέχρι να σταματήσει πλήρως η εισροή των επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης (και πέραν της δυνατότητας επιβολής προστίμου η/ και κάθε άλλου νομίμου μέσου αναλόγως της προσκληθείσας βλάβης στο περιβάλλον, το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις), η Δ.Ε.Υ.Α.Α .μπορεί να διακόψει τη σύνδεση του ακινήτου.

7.4 Για την αποχέτευση των υπογείων νερών στο δίκτυο (εάν αυτή είναι τεχνικοοικονομικά δυνατή) απαιτείται ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Α. που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερά αποχετεύονται στο δίκτυο όμβριων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να εμποδίζεται η εισροή των υδάτων του υπονόμου στο υπέδαφος.

7.5. Η παροχέτευση λυμάτων και αποβλήτων, επεξεργασμένων και μη, στο δίκτυο ομβριων η σε υδατορεματα διευθετημένα η μη απαγορεύεται αυστηρώς. Επιτρέπεται μόνον μετά από ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και πάντως όχι σε ανοικτά υδατορεματα. Για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευομένη από πλήρη μελέτη των απαιτουμένων εγκαταστάσεων και τεχνική έκθεση για την λειτουργία τους στην οποίαν θα συμπεριλαμβάνεται και έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δύναται να εγκρίνει την ανωτέρω αίτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με τις επιφυλάξεις ότι :

ÄMπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την λειτουργία της εγκατάστασης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της υγείας η/και του περιβάλλοντος.

ÄΜπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή, και εφόσον προκύψει ότι τα εγκριθέντα μέτρα δεν επαρκούν, την εκτέλεση εντός εύλογου προθεσμίας τροποποιήσεων, προσθηκών, συμπληρώσεων κλπ .

ÄΜπορεί να αναθεωρήσει με απόφαση του Δ.Σ. η να τροποποιήσει τις τιμές και παραμέτρους που αναφέρονται στον Πίνακα Ι

Σε περίπτωση άρνησης η καθυστέρησης η Δ.ΕΥ.Α.Α. δικαιούται να προχωρήσει στην επιβολή όλων των προβλεπομένων από τον παρόντα Κανονισμό κυρώσεων και σε κάθε άλλο νόμιμο μέσο και διεκδίκηση. Η παράγραφος αυτή ισχύει και για ακίνητα που υπάγονται στον Ειδικό Κανονισμό του Παραρτήματος.

 

AΡΘΡΟ 8 : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ- ΟΜΒΡΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για οποιοδήποτε σκοπό, λυμάτων και ομβριων νερών που ρέουν σε δίκτυα και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. χωρίς να υπάρχει ειδική προς τούτο άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος Κανονισμού από οποιαδήποτε Αρχή καταργούνται

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ - ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

9.1. Μετά την σύνδεση των ακινήτων με αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οφείλουν οι κύριοι των ακινήτων να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν υποχρεωτικά με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη τους κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους ακαθάρτων και ομβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς αγωγούς που καταργήθηκαν κλπ. μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α.Α. η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δεν εφαρμόσει τ'ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης ή/και ύδρευσης ενώ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.

9.2. Για να αχρηστευθούν πλήρως οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι, πρέπει να αδειάσουν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά το άδειασμα, οι βόθροι πρέπει να γεμιστούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης. Εάν διαπιστωθεί απόρριψη στο δίκτυο σε συνεργασία με το Τμήμα Υγιεινής επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ. .

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΛΕΓΧΟΣ

10.1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. με αυτοψία, ακόμα και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Αν χρειάζεται γίνονται και εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των λυμάτων που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία, για την ασφαλή και καλή χρήση και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

10.2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης πέραν των περιπτώσεων βιομηχανικών και άλλων χρήσεων όπως περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό και σε άλλες μεγάλες κτιριακές ή υπαίθριες εγκαταστάσεις αν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κρίνει ότι χρειάζονται.

10.3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης είτε επειδή ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. είτε επειδή διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. του ορίζει προθεσμία για να συμμορφωθεί και να κάνει τις απαραίτητες επισκευές, προσθήκες ή συμπληρωματικές εργασίες που θα του υποδείξει. Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί, τότε η ΔΕΥΑΑ ή κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και του χρεώνει τη δαπάνη στον επόμενο λογαριασμό του νερού ή διακόπτει τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα.

10.4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. και η δαπάνη χρεώνεται σ'αυτόν που προξένησε τη ζημιά. Εξαίρεση αποτελούν οι βλάβες που προξενούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργων ύδρευσης-αποχέτευσης οι οποίες επισκευάζονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

10.5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. Αν χρειάζεται ενημερώνει και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 1. 6.Πρίν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου , για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική η ΔΕΥΑΑ δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή η τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση η τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.
 2. 7.Στην περίπτωση οικοδομής που έχουν πληρωθεί τα συμβόλαια αποχέτευσης και ο υδραυλικός εγκατάστασης δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας ( Τεχνική έκθεση ) πλην της βεβαίωσης της πολεοδομίας και ειδικότερα :
 3. 4.Για την χορήγηση της αδείας σύνδεσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου σύμφωνα με το έντυπο που χορηγεί η αρμόδια Υπηρεσία. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. δήλωση χορηγούμενη από την αρμοδία Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με την οποίαν ο κύριος του ακίνητου δηλώνει υπεύθυνα ότι:                                                    

Α. Όταν ζητηθεί άδεια σύνδεσης ο ιδιοκτήτης η διαχειριστής της οικοδομής

           Β. Όταν δεν ζητηθεί καθόλου η άδεια από τον ιδιοκτήτη η τον διαχειριστή.

Σε ότι αφορά την πρώτη περίπτωση ειδοποιείται ο υδραυλικός εγκατάστασης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται τεχνικός έλεγχος ( τεχνική έκθεση από την ΔΕΥΑΑ) με το εσωτερικό δίκτυο σε λειτουργία και δίνεται επίσημα η άδεια σύνδεσης της οικοδομής και κλείνει ο φάκελος.

Στη δεύτερη περίπτωση ενώ λειτουργεί το δίκτυο ( έχει σύνδεση παράνομη) ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών με προθεσμία διεκπεραίωσης και των δυο περιπτώσεων 30 ημέρες , ειδάλλως εφαρμόζετε ο παρών κανονισμός για τις παράνομες συνδέσεις.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

 

11.1. Για την έκδοση νέας άδειας οικοδομής σε δρόμο, που υπάρχει οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Α. χρειάζεται βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. : ότι εξοφλήθηκαν το τέλος η δικαίωμα σύνδεσης του ακινήτου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κανονισμό άρθρο 12

11.2. Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας ανέγερσης ακινήτου η/και προσθήκης σε υφιστάμενο ακίνητο, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. με αίτησή τους, να πληροφορηθούν το σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί στην περιοχή του ακινήτου και το υψόμετρο της στάθμης σύνδεσης του ακινήτου στη ρυμοτομική γραμμή, με βάση τον αγωγό του δρόμου, για να ληφθούν υπόψη στην μελέτη και την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου.

11.3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης δύναται με ανακοίνωση της στον Τοπικό Τύπο η/και με ατομικές προσκλήσεις να καλέσει τους κύριους των ακινήτων να υποβάλλουν αίτηση για σύνδεση εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης (παρ.2 εδάφιο (3) του άρθρου 16 του Ν.1069/80). Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του Ν. 1069/80 .

ÄOι όροι του παρόντος κανονισμού του γνωστοποιήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ÄΑποδέχεται τους όρους αυτούς ανεπιφύλακτα όπως και κάθε μελλοντική τους τροποποίηση ή συμπλήρωση ως επίσης και τους όρους , τις οδηγίες, τις μελέτες και τα σχέδια της χορηγηθείσης σε αυτόν άδειας

ÄΤα στοιχεία που έχει υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τα οποία αναγράφονται στην αίτηση του είναι αληθή αναλαμβάνει δε παράλληλα την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α.Α. για κάθε μεταβολή τους και να προσκομίζει , εφόσον του ζητηθούν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να βεβαιώνουν το αληθές των πληροφοριών.

11.4.1. Για τις κτιριακές κατασκευές (νεοαναγειρόμενες και υφιστάμενες) για τις οποίες απαιτείται από τους ισχύοντες νομούς η κανονισμούς για την έκδοση οικοδομικής άδειας η σύνταξη και υποβολή μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων απαιτείται η υποβολή ( Τα α,β,γ σε εγκεκριμένα ακριβή φωτοαντίγραφα ) των :

α. Της εγκεκριμένης οικοδομικής άδειας .

β. Του συνόλου των τευχών και σχεδίων της μελέτης υδραυλικών εγκ/σεων

γ. Τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια

δ. Τεχνικής Έκθεσης υπογεγραμμένης από αρμόδιο Μηχανικό περιλαμβάνουσα τις χρήσεις του κτιρίου, την συνολική επιφάνεια του οικοπέδου και ακινήτου, αριθμός ορόφων, μήκος πρόσοψης, υψομετρικές διαφορές δαπέδων υπόγειων και ισογείου σε σχέση με το υψόμετρο του πεζοδρομίου συσχετισμένα με τα εγκεκριμένα απόλυτα υψόμετρα.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 με πλήρη στοιχεία των κυρίων του ακινήτου, ποσοστά συνιδιοκτησίας, τους αριθμούς υδρομετρητών και δήλωση πλήρους αποδοχής των όρων του κανονισμού αυτού .

στ. Πίνακας αναλογισμού.

11.4.2. Για τις κτιριακές κατασκευές (νεοαναγειρόμενες και υφιστάμενες) για τις οποίες δεν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς για την έκδοση οικοδομικής άδειας η σύνταξη και υποβολή μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων αντί του ανωτέρω (β) απαιτείται η υποβολή τεχνικής περιγραφής της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του κτιρίου με τα αντίστοιχα σχέδια (τομές ,κατόψεις ορόφων ).

11.5 Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα τους ζητηθεί κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Διατηρεί επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Π. το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε αλλαγής η συμπλήρωσης της εγκατάστασης τάσσοντας εύλογη προθεσμία πέραν της οποίας δύναται να προχωρήσει στην επιβολή προστίμου η/και στην διακοπή των συνδέσεων του ακίνητου με τα δίκτυα.

11.6 Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες ) τα έντυπα υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο συγκύριο ή και από όλους του συγκύριους και συνοδεύονται από πίνακα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις κατοικίας κάθε συγκύριου και τα ποσοστά συγκυριότητάς τους. Με βάση τον πίνακα αυτό επιμερίζεται το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Δηλώσεις ανάληψης ευθυνών από τους κυρίους ακινήτων, σχετικές με τον κανονισμό κατατίθενται στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. η οποία έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των δηλουμένων στοιχείων , οι δε ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτό.

11.7. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε χρήσεις πλην κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων καθορίζονται με τον " Ειδικό Κανονισμό" του παραρτήματος του παρόντος.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

12.1. Οι διάφορες δαπάνες υπολογίζονται όπως παρακάτω :

 • Για τις δαπάνες συμμετοχής κατασκευής αγωγών αποχέτευσης εφαρμόζεται το άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο (η) του Ν.1069/80.
 • Για τις δαπάνες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεων) εφαρμόζεται το άρθρο 15 του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.2307/95 και Ν2839/2000
 • Για το τέλος χρήσης υπονόμου εφαρμόζεται το άρθρο 16 του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2307/95. Υπόχρεοι για το τέλος χρήσης υπονόμου είναι και αυτοί από τα ακίνητα των οποίων διέρχεται αγωγός αποχέτευσης, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (16) παρ. (2) εδάφιο (3) του Ν. 1069/80 και την προβλεπομένη από αυτό διαδικασία.

      

      

12.2. Οι δαπάνες για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης μέσα στα ακίνητα, βαρύνουν τον κύριό τους που φροντίζει και για την κατασκευή τους, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Δ.Ε.Υ.Α.Α. Στην δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται και ο αερισμός του φρεατίου έλεγχου.

12.3. Τον κύριο του ακινήτου βαρύνουν ακόμη και οι δαπάνες για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου του και της σύστασης των υγρών που αποχετεύονται, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

12.4. Για τη σύνδεση του ακινήτου, σε δίκτυο αποχέτευσης, οικειοθελώς ή μετά από πρόσκληση της υπηρεσίας ο κύριος του ακινήτου πρέπει να πληρώσει αμέσως , το δικαίωμα ή τέλος σύνδεσης που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν1069/80 ποσό ίσο με το 1/6 της κατά μέτρο μέσης συμβατικής τιμής δαπάνης κατασκευής του αγωγού του οριστικού δικτύου, που πολλαπλασιάζεται με όλο το μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου και τον αριθμό των ορόφων του ακινήτου. Η μέση τιμή δαπάνης κατασκευής του αγωγού καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Η μέση τιμή προκύπτει κάθε φορά σαν μέσος όρος του συνολικού κόστους του οριστικού δικτύου ακαθάρτωνγια κάθε ευρύτερη περιοχή που έχει κοινό τελικό αποδέκτη ακαθάρτων. Σε ειδικές περιπτώσεις η καταβολή του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης μπορεί να γίνεται σε δόσεις μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κατηγορίες ακινήτων ή ανάλογα με το ποσό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει καταβολή με δόσεις με παροχή σχετικών εγγυήσεων η άλλης ασφάλειας.

12.5. Για τον υπολογισμό του μήκους των προσόψεων του αριθμού των ορόφων κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τα ακόλουθα.:

 1. Για οικόπεδα με περισσότερες από μία προσόψεις, λαμβάνεται το άθροισμα του μήκους της μεγαλύτερης των 2/3 της επομένης σε μέγεθος και του ½ κάθε άλλης πρόσοψης, με την προϋπόθεση ότι στις προσόψεις αυτές υπάρχει κατασκευασμένος η κατασκευάζεται η προβλέπεται η κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακάθαρτων αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 2. Αν στη γωνία δύο δρόμων υπάρχει απότμηση προστίθεται στην κάθε πρόσοψη του οικοπέδου το ½ της απότμησης και στη συνέχεια υπολογίζεται το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου σύμφωνα με τα παρακάτω.
 3. Για ακίνητα που, εκτός από τους εγκεκριμένους δρόμους έχουν πρόσοψη και σε ιδιωτικούς δρόμους, η κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π., οι προσόψεις αυτές θεωρούνται ως προσόψεις για την εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων. Το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη και στους κοινόχρηστους χώρους.
 4. Για ακίνητα που δεν έχουν καθόλου πρόσοψη σε εγκεκριμένο η ιδιωτικό δρόμο η κοινόχρηστο χώρο, λαμβάνεται σαν πρόσοψη οικοπέδου ( ακινήτου) η ελάχιστη πρόσοψη που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για άρτιο οικόπεδο κατά τον κανόνα στην περιοχή του ακινήτου. Τα ίδια ισχύουν και για τα μη άρτια οικόπεδα κατά του κανόνα, εκτός από αυτά που θεωρούνται άρτια όπως παραχωρήθηκαν.
 5. Για οικόπεδα εξ αδιαιρέτου και τηρουμένων για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης των προβλεπομένων στο άρθρο 4 του Κανονισμού αυτού, σαν πρόσοψη οικοπέδου κάθε τμήματος του οικοπέδου, λαμβάνεται η πρόσοψη του τμήματος αυτού στον εγκεκριμένο δρόμο, η οποία πρέπει τουλάχιστον να είναι ίση με το ελάχιστο όριο αρτιότητας κατά τον κανόνα. Για τμήματα με προσόψεις σε περισσότερους από ένα εγκεκριμένους δρόμους εφαρμόζεται ο τρόπος υπολογισμού για άρτια οικόπεδα με περισσότερες από μία προσόψεις, το άθροισμα των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο αρτιότητας κατά τον κανόνα. Για τμήματα που δεν έχουν καθόλου πρόσοψη σε εγκεκριμένο δρόμο ( εσωτερικά ), εφαρμόζεται ότι για τα οικόπεδα χωρίς καθόλου πρόσοψη σε εγκεκριμένο η ιδιωτικό η κοινόχρηστο χώρο.

12.6. Για τον υπολογισμό του αριθμού των ορόφων κλπ. κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Ως όροφοι υπολογίζονται, άσχετα αν διαθέτουν ή όχι υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα υπόγεια, αν δεν προορίζονται αποκλειστικά για βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσια κλπ.) έστω και αν μόνο ένα μέρος τους είναι διαμορφωμένο σε κατοικία ή επαγγελματικό γενικά χώρο (κατάστημα, επαγγελματική αποθήκη κλπ.) εξαρτημένο ή ανεξάρτητο από το ισόγειο όπως και τα δώματα, αν είναι κατοικία ή επαγγελματικός χώρος, εξαρτημένα ή ανεξάρτητα από τον παρακάτω όροφο.

β. Δεν υπολογίζονται για όροφοι οι ανοικτοί ισόγειοι χώροι με υποστυλώματα (PILOTIS) κατά το Γ.Ο.Κ. και οι ανοικτοί εξώστες εντός αιθουσών (πατάρια των καταστημάτων κλπ.) όταν έχουν την ίδια χρήση με αυτά.

γ. Ειδικά οι ιεροί ναοί λογίζονται για κάθε περίπτωση σαν μονώροφοι, ακόμα και όταν έχουν υπόγεια.

δ. Σε ημιτελείς οικοδομές λαμβάνονται υπόψη και οι μη τελειωμένοι όροφοι για τον υπολογισμό του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης.

ε. Το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης για περιπτώσεις ειδικών κτιρίων (σχολείων, ιερών ναών, νοσοκομείων και λοιπών κοινωφελών ιδρυμάτων) καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

στ. Ως όροφοι υπολογίζονται, αν διαθέτουν υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα υπόγεια , αν δεν προορίζονται αποκλειστικά για βοηθητικούς χώρους ( λεβητοστάσια κλπ ) έστω και αν μόνο ένα μέρος τους είναι διαμορφωμένο σε κατοικία η επαγγελματικό γενικά χώρο ( κατάστημα, επαγγελματική αποθήκη κλπ) εξαρτημένο η ανεξάρτητο από το ισόγειο όπως και τα δώματα, αν είναι κατοικία η επαγγελματικός χώρος, εξαρτημένα η ανεξάρτητα από τον παρακάτω όροφο.

12.7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κτίρια συνδεδεμένα στο δίκτυο, κατεδαφίζονται και στη θέση τους κτίζονται νέες οικοδομές η εκτελούνται εργασίες αναπαλαίωσης υποχρεούνται να καταβάλλουν τα συνολικά δικαιώματα σύνδεσης, τελών κ.λ.π. που προκύπτουν με τα στοιχεία του νέου η του αναπαλαιούμενου ακινήτου.

Στις περιπτώσεις των ακινήτων αυτών μπορεί να διατηρηθεί η υπάρχουσα νόμιμη σύνδεση, με τον όρο ότι θα δηλωθεί από τον κύριο του ακινήτου με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 και μόνον με την συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω υποχρέωση υποβολής δήλωσης η του κυρίου του ακινήτου τότε, εκτός από τις άλλες νόμιμες κυρώσεις θα επιβαρύνεται και με την δαπάνη της σχετικής έρευνας από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. που θα περιλαμβάνεται σε επόμενο λογαριασμό ύδρευσης

12.7. Για κάθε προσθήκες, κατά την έννοια του Γ.Ο.Κ. σε ακίνητο νόμιμα συνδεδεμένο, οφείλεται από τον κύριό του, με την έναρξη των εργασιών της προσθήκης, τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. Το ίδιο ισχύει και αν υπόγεια που ήταν βοηθητικοί χώροι χρησιμοποιηθούν (έστω και για ένα μέρος τους) για κατοικία επαγγελματική ή οποιαδήποτε βιομηχανική ή άλλη χρήση. Το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές κατά το χρόνο που θα δηλωθεί η προσθήκη ή η αλλαγή χρήσης, από τον κύριο του ακινήτου ή κατά τον χρόνο που θα διαπιστωθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 1. 8. Για την αποχέτευση των ομβριων νερών ακινήτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Α. :

α. εισπράττει το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης

β. εισπράττει την δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης των ομβριων νερών όπως στον παρόντα κανονισμό σχετικά ορίζεται .

12.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις συγκεκριμένες πραγματικές συνθήκες τους.

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

13.1. Ατομικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις και γενικά εγγράφων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. προς υπόχρεους των ακινήτων και τρίτους εν γένει, κυρίως όταν συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες γι'αυτούς, γίνονται με απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή. Αρκεί δε προς ειδοποίηση, πρόσκληση κ.λ.π. όλων των συνιδιοκτητών η επίδοση προς τον διαχειριστή η τον χρήστη του ακινήτου η έναν εκ των συνιδιοκτητών.

13.2. Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού. Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους θα γίνεται κάθε φορά με την παράδοση από τα εντεταλμένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Η διενέργεια αυτοψίας γίνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας Αποχέτευσης προκείμενου να εξακριβωθεί η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, η καλή λειτουργία της εγκατάστασης, η τήρηση των όρων και ορίων του παρόντος Κανονισμού κ.λ.π. Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου κάθε είδους, ακόμη και εντός των ιδιοκτησιών συνεπάγεται, πλέον των προβλεπομένων από τον Νόμο ποινικών κυρώσεων, κατά περίπτωση την επιβολή προστίμου καθοριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. η/και την διακοπή σύνδεσης με τα δίκτυα.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

14.1. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγούς τότε όλα τα λύματα, πρέπει να συγκεντρώνονται όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία .

14.2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να επιτρέψει ή και να επιβάλει την σύνδεση των ομβριων νερών του ακινήτου στην κοίτη φυσικών ή τεχνητών υδατορευματων με κατάλληλη κατασκευή. Με την απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. τάσσονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι σχετικοί όροι. Mε τον παραπάνω τρόπο μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση εκτός των ομβριων και των καθαρών νερών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.

14.3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να επιτρέψει ή και να επιβάλει την σύνδεση των ακινήτων με χρήση εναλλακτικού (έναντι αποχέτευσης με βαρύτητα) συστήματος αποχέτευσης λυμάτων ή/και ακαθάρτων ή/και ομβριων νερών του ακινήτου εάν συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι (διαμόρφωση εδάφους, προστασία περιβάλλοντος κ.α.). Με την απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. τάσσονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι σχετικοί όροι.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

15.1. Οι σωλήνες, ειδικά τεμάχια και όλα εν γένει τα υλικά κατασκευής των αγωγών, των εξωτερικών διακλαδώσεων, των φρεατίων ,αντλιοστασίων κ.λ.π. προέρχονται από υλικά, για το οποία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται μόνον εφ' όσον έχουν δοκιμαστεί στα κρατικά εργαστήρια και υπάρχει βεβαίωση ότι πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές τους.

15.2. Οι έλεγχοι για το σκυρόδεμα και τα αδρανή γίνονται όπως ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί και οι σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές .

15.3. Οι έλεγχοι για τα μηχανήματα και εξοπλισμό εν γένει που θα ενσωματωθεί στο έργο γίνονται όπως στην μελέτη του έργου προβλέπεται .

15.4. Η εκλογή των κατάλληλων υλικών και του εξοπλισμού ,θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

16.1. Δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάζεται από τους Ο.Τ.Α. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες μετά την ισχύ του κανονισμού αυτού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ίδιες συνθήκες όπως και το οριστικό δίκτυο, εντάσσεται σε αυτό, μόνο μετά την διοικητική παραλαβή του από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.

16.2. Για την παραλαβή αυτή είναι απαραίτητα:

α. Σχέδια σε κλίμακα 1:500, με τα κατασκευαστικά στοιχεία των αγωγών, φρεατίων, διακλαδώσεων και λοιπών αποχετευτικών έργων. Απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που πρέπει να δίνονται από τα παραπάνω σχέδια είναι τουλάχιστον:

ι) Για τους αγωγούς, η διατομή και η κλίση κάθε τμήματος αγωγού από φρεάτιο σε φρεάτιο.

ιι) Για τα φρεάτια, οι εξαρτήσεις τους από σταθερά σημεία (γωνιές κλπ.) και τα απόλυτα υψόμετρα ροής και εδάφους.

ιιι) Για τις εξωτερικές διακλαδώσεις η θέση τους με εξάρτηση από το αριστερό ή δεξιό όριο του ακινήτου (οικοπέδου) που εξυπηρετούν και το βάθος τους από την στάθμη του πεζοδρομίου στη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου (οικοπέδου).

β. Βεβαίωση της ίδιας τεχνικής υπηρεσίας ότι εφαρμόσθηκε η εγκεκριμένη μελέτη και οι εγκεκριμένες προδιαγραφές κατά την κατασκευή των υπόψη αποχετευτικών έργων και

γ. Αντίγραφα πιστοποιητικών ελέγχου των χρησιμοποιηθέντων υλικών (σωλήνων κλπ.)

- Τα σχέδια πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία που κατασκεύασε τα έργα.

16.3. Για το δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από την ισχύ του κανονισμού αυτού από τους Ο.Τ.Α. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες για να γίνει η παραλαβή και η ένταξή τους στο οριστικό δίκτυο ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου. Εάν όμως δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η παραλαβή του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε :

(α) Παραδίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία

(β) Γίνεται έλεγχος (στο μέτρο του δυνατού) από την Υπηρεσία Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τα κατασκευαστικά τους στοιχεία την ποιότητα της κατασκευής τους και την καλή τους λειτουργία.  

(γ) Στην συνέχεια τα στοιχεία του ελέγχου αυτού αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και προτείνεται η ένταξη ή όχι των αγωγών αυτών στο οριστικό δίκτυο, για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ

17.1. Κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και υποδείξεων που περιλαμβάνονται στις χορηγούμενες από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. άδειες.

17.2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δύναται να προβεί στην επιβολή των παρακάτω κυρώσεων:

α. Kαταλογισμό της δαπάνης επισκευής - συντήρησης τμήματος του δικτύου η εγκατάστασης κλπ για οποιοδήποτε λόγο από τους αναφερομένους στον παρόντα κανονισμό, στον λογαριασμό νερού του ακινήτου.

β. Επιβολή προστίμου το ύψος του οποίου καθορίζεται ανά έτος με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για κάθε κατηγορία παράβασης.

γ. Διακοπή της παροχής νερού του ακινήτου.

δ. Διακοπή της αποχέτευσης του ακινήτου.

με τους περιορισμούς του επόμενου άρθρου .

17.3 Οποιαδήποτε οφειλή προς την Δ.Ε.ΥΑ.Α. ( πρόστιμα, τέλη, δαπάνες κ.λ.π.) μπορούν να χρεωθούν στον λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου.

17.4. Η ΔΕ.Υ.Α.Α. μπορεί να διακόψει την σύνδεση αποχέτευσης χωρίς προηγουμένη ειδοποίησης εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, το περιβάλλον η κίνδυνος καταστροφής του δικτύου η των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων η σοβαρών προβλημάτων στην λειτουργία τους η τέλος κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια συνεργείων της που εργάζονται εντός του δικτύου.

17.5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιεσδήποτε είδους, φύσης, η αξίας ζημίες, βλάβες κ.λ.π. που προέρχονται από τις διακοπές της υδροδότησης η αποχέτευσης ακινήτου οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

18.1. Στις περιπτώσεις που κατά τον παρόντα Κανονισμό επιτρέπεται η ύπαρξη και λειτουργία βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης είναι δυνατή η απομάκρυνση του περιεχομένου τους με βυτιοφόρο και η απόρριψη τους σε υποδεικνυόμενη από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

18.2. Τα ως άνω αποχετευμένα βοθρολύματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή επιβολής αυστηρότερων διατάξεων για προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

18.3. Τα βυτιοφόρα εντός του χώρου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας είναι υποχρεωμένα να τηρούν απαρεγκλίτως τους Κανονισμούς Λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας η οποία σε διαφορετική περίπτωση δύναται να απαγορεύσει την είσοδο σε αυτές.

18.4. Το τέλος απόρριψης βοθρολυματων, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του καθώς και τυχόν άλλες οικονομικές υποχρεώσεις για την αποχέτευση των βοθρολυματων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα μπορεί να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης η την σύνταξη γνωμοδότησης και εισηγητικής έκθεσης σε Επιτροπή Επιστημόνων από Τεχνικούς και άλλους Επιστήμονες Υπαλλήλους η μη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

20.1. Όπου ορίζεται στον κανονισμό αυτό ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να διακόπτει την ύδρευση ή την αποχέτευση του ακινήτου, νοείται ότι η διακοπή γίνεται μετά από προηγούμενη ειδοποίηση των κυρίων των ακινήτων εκτός από τις περιπτώσεις άμεσου κίνδυνου που περιγράφονται ανωτέρω.

20.2. Όπου στον κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων, αυτές υπάρχουν και γι' αυτούς που ασκούν την νομή με οποιοδήποτε τρόπο σε όσες περιπτώσεις δεν είναι πρόσφορη η ανεύρεση των κυρίων ή αμφισβητείται η κυριότητα.

20.3 Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευμένου ακινήτου (π.χ. μισθωτής) ευθύνεται έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού ή οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Α. λόγω της αποχέτευσης, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον ιδιοκτήτη.

20.4. Για ακίνητα στα οποία έχει συσταθεί επικαρπία τις υποχρεώσεις του κυρίου έχει ο επικαρπωτής.

Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν από αμέλεια η κακοτεχνία των εκτελούμενων από άλλους φορείς και υπηρεσίες εργασιών αντικαταστάσεις η αποκαταστάσεις των ασφαλτικών των οδοστρωμάτων στις οδούς όπου υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης και εξαιτίας αυτών υποβιβασθούν η ανυψωθούν τα χυτοσιδηρά καλύμματα των κεντρικών φρεατίων ελέγχου.

Επίσης η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν από τις παραπάνω μεταβολές της στάθμης των καλυμμάτων προκληθεί ατύχημα στο χώρο του φρεατίου ούτε υποχρέωση αποζημίωσης έχει απέναντι σε τρίτους που θα υποστούν ζημία από την παραπάνω αμέλεια.

20.5. Για τις περιπτώσεις ακίνητων που δεν υδρεύονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του Ειδικού Κανονισμού του Παραρτήματος αρμόδιο είναι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

20.6 Από της ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργείται πάσα διάταξη αντικείμενη στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.


Πίνακας Ι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΡΙΟ

mg/l

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF

15

Συνολικά στερεά δια εξάτμισης

(Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)

1500

Στερεά αιωρούμενα

500

Χονδρά στερεά

0

BOD

500

C.O.D.προσδιοριζόμενα με δίχρωμικό κάλιο σε 2Η

1000

Αμμωνια (NH4+)

75

Φωσφορικά άλατα (PO4)

20

Χλωριούχα άλατα   (Cl-)

1500

Φθοριουχα άλατα ως (F-)

10

Θειούχα (Η2S)

150

Θειώδη (SΟ3)

2

Θειικά (SΟ4)

500

Κυανούχα (CN-)

0,1

Aρσενικό (As)

0,1

Βάριο (Ba)

20

Βόριο (B)

1

Αλουμίνιο (Al)

15

Ασβέστιο (Ca)

2500

Μαγνήσιο (Mg)

50

Κάδμιο (Cd)

0,1

Χρώμιο (Cr+3)

2

Χρώμιο (Cr+6)

0,25

Σίδηρος (Fe)

50

Μαγγάνιο (Μη)

4

Υδράργυρος (Ηg)

0,01

Νικέλιο (Νi)

0,25

Mόλυβδος (Pb)

0,2

Xαλκός (Cu)

1

Άργυρος (Αg)

0,1

Σελίνιο (Se)

0,10

Ψευδάργυρος (Zn)

0,5Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπoυ CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια γιά As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.

3

Λίπη και λάδια Ζωϊκά και φυτικά

50

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)

15

Φαινόλες

-5

Μερκαπτάνες ως S

0,1

Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωρο_ αιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο

2

Χλωριομένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)

0,1

Ελεύθερα χλώρια

5

ΑΛΔΕΫΔΕΣ

     

Φορμαλδεϋδη             HCHO

50

Ακεταλδεϋδη               CH3CHO

50

Ακρολεϊνη                   CH2CHCHO

0

Σύνολο αλδευδων

50

   

ΚΕΤΟΝΕΣ

     

Ασετόνη                      (CH3)2CO

100

ΜΕΚ                             CH3COC2H5

100

ΜΙΒΚ (Μεθυλοισοβουτυλιοκετόνη)     (CH3)2CHCH2COCH3      

10

Σύνολο κετόνων

100

ΑΛΚΟΟΛΕΣ

 

Μεθανόλη CH3OH

300

Αιθανόλη C2H5OH

300

Προπανόλη C3H2OH

300

Ισοπροπανόλη C3H7OH

300

n-Buthanol C4H9OH

300

sec-Buthanol C4H9OH

50

tert-Buthanol C4H9OH

0

n-Pentanol C5H11OH

300

sec-Pentanol C5H11OH

300

tert-Pentanol C5H11OH

10

Μονοαιθυλενογλυκόλη(CH2OH)2

100

Προπυλενογλυκόλη (*)C4H8O2

300

Διαιθυλενογλυκολη (*)C4H10O2

100

Σύνολο αλκοολών

300

             


ΟΞΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

       

Οξικό αιθύλιο CH3COOC2H5

50

n-οξικό Βουτύλιο CH4COOC4H9

50

Οξικός Αμελυστήρ CH4COOC5H11

50

Σύνολο οξικών αλάτων

50

 

ΧΛΩΡΙΟΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

     

Μεθυλενοχλωρίδιο (Διχλωρομεθάνιο)

CH2Cl2 , CCHCl3 ,   CCl4

0

Χλωροαιθάνιο (Τριχλωροαιθάνιο) C2H4Cl4

0

Τριχλωροαιθυλένιο C2HCl3

0

Υπερχλωροαιθυλένιο C2Cl4

0

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΖΩΤΟΥ

     

Ακεταμίδιο CH4CONH2

300

Ανιλίνη C6H5NH2

100

Διμεθυλανιλίνη(CH3)C6H3NH2

10

Ουρία (Καρβαμίδη) NH2CONH2

0

Σύνολο οργανικών ενώσεων αζώτου

300

     

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

       

Βενζόλιο C6H6

0

Τολουόλιο C6H5CH3

10

Ξυλένιο C6H4(CH3)2

10

Χλωροβενζόλιο C6H5Cl

0

Φαινόλη C6H5OH

10

ο-Διχλωροβενζόλιο C6H4Cl2

0

Κρεοζόλη CH3C6H4OH

10

Χλωροφαινόλη C6H5-xOHClx

0

Σύνολο αρωματικών ενώσεων

10

     

ΑΛΑΤΑ ΦΘΑΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

       

Φθαλικός διβουτυλεστήρ C16H22O4

100

diethylphthalateC12H14O4

100

diethylhexyphthalate (DEHP) C24H38O4

50

Φθαλικός διμεθυλεστήρ C10H10O4

100

                     


Συνολο αλάτων φθαλικών οξέων

150

     

ΑΙΘΕΡΕΣ

       

Ethylene-glucol monoethylether (2-Ethoxy-ethanol) Cellosolve                       C2H5OCH2CH2OH

100

 

3,2-[2-ethoxy-ethoxy]-ethanol

Carbitol                           C2H5(OCH2CH2)2OH

100

 

Διαιθυλεθέρας                   (C2H5)2O

0

 

Σύνολο αιθέρων

150

 

Αλατα ναφθυλικού οξέος   C6H4COOM

10

 

(Tensides) Τασιενεργά

50

 

(Terpenes) Τερπένια και παρόμοια

10

 

Ορυκτέλαιο

50

 

Λίπος και Ελαιο

150

 

ΣΥΜΠΛΟΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(Complexing Agents)

     

EDTA

10

 

NTA (Nitrilo - Triaceeic Acid)

10

 

Απορρυπαντικά ( βιοδιασπώμενα 80%)

50

     

(*) Aντιψυκτικές γλυκόλες συνήθως περιέχουν χρωμικόν άλας και νιτρώδες άλας

                 


Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός περιλαμβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισμού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετημένα υδατορεύματα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από:

• βιομηχανίες,

• βιοτεχνίες,

• νοσοκομεία,

• εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίμων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ),

• συνεργεία,

• πλυντήρια (κάθε κατηγορίας),

• εστιατόρια-ταβέρνες

• μονάδες εκταφής πάσης φύσεως έμβιων όντων

• στάβλους,

• σφαγεία,

• πρατήρια υγρών καυσίμων,

• εγκαταστάσεις εμπορίας-διακίνησης χημικών

και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νομίμως ή παρανόμως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισμό.

Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγματοποιούνται και σε τμήμα μόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά μόνον.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. “Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων" καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσμενών συνθηκών.

2.2. “Βιολογικώς απαιτούμενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο (BOD) καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως μικροοργανισμών καταναλισκόμενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ημερών και σε θερμοκρασία 20οC εκπεφρασμένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.3. “Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο (COD) καλείται η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόμενου οξυγόνου κατά την δι’επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού μέσου, χημική (άνευ μεσολαβήσεως μικροοργανισμών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχομένων αναγωγικών ουσιών.

2.4. “Χρώμα υγρού” καλείται η εμφάνιση του υγρού μετά την εξ’αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.5. “Λίπη και Έλαια” καλούνται οι ουσίες οι δυνάμενες να εξαχθούν εκ δειγμάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριμένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και ισούνται με μέρη ανά εκατομμύριο.

2.7. “pH” διαλύματος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το μέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασμένης δια της κλίμακας ph από 0 έως 14 . Μέσο της κλίμακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 δηλώνουν το μέγεθος αλκαλικότητας και τιμές κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας.

2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούμενες “φαινόλες” , καλούνται τα υδροξυλισμένα παράγωγα του βενζολίου δυνάμενα να προσδιοριστούν με τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η διαδικασία η περιγραφόμενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυμάτων”, του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας των Η.Π.Α

2.10. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόμενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες ) που είναι εγκαταστημένες μέσα στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Α

• Όπου υπάρχει δίκτυο θα διατίθενται στο υπάρχον χωριστικό δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής.

• Η εντός του δικτύου υπονόμων περιοχή αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Α παροχέτευση των μη οικιακών (βιομηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούμενης υπό της Δ.Ε.Υ.Α.Α

3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεπομένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ η υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Α σχετικής μελέτης στην οποίαν θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (με τις χρονικές της διακυμάνσεις και τις αιχμές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερμοκρασία, διακυμάνσεις του pH, τοξικότητα, βαρέα μέταλλα, βιοδιασπασιμοτητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ’ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η prEN 1825 για την κατακράτηση λιπών). Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιμων και τα πλυντήρια-λιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστημα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται σχετικό υπόδειγμα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι απλός οικιακός σύφωνας.

Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για τη σύνταξη επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει χημικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων, χημικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόμενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίμακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τομών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της μελέτης . Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίμων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των προβλεπομένων καθώς και προστατευτικών μέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον.

3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) μηνός από της προσκλήσεώς των, υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόμενα στοιχεία.

3.4 Για την εκτέλεση των χημικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές μέθοδοι κατά προτίμηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αμερικανικής Ενώσεως Δημοσίας Υγείας περιγραφόμενες Πρότυπες Μεθόδους.

3.5 Προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Α, η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται μέσα στα όρια που ορίζονται στον

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ

3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χημικό εργαστήριο (με έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσημο κρατικό η πανεπιστημιακό εργαστήριο. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού χημικό ή χημικό μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.

3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης μηχανημάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΑ.

3.8 Μετά την από την Δ.Ε.Υ.Α. Α. προκαταρκτική έγκριση της μελέτης διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εφαρμόσουν τα στη μελέτη προβλεπόμενα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή άλλης από την Δ.Ε.Υ.Α.Α τασσομένης αναλόγως προς το μέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.

3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσμίας η Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα προβαίνει στην διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων δι' αυτοψιών και δειγματοληψιών διενεργουμένων υπό αρμόδιου συνεργείου του. Η Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόματου δειγματολήπτη με έξοδα της αποχετευόμενης επιχείρησης.

3.10 Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόμενο.

3.11 Κατά την υπό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιομηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθμό μικτό (ομού μετά των οικιακών λυμάτων) βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Α. αναλόγως προς το αποχετευόμενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόμενο εις kg στερεών εν αιωρήσει BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος.

3.12 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισμένου χρόνου καθοριζόμενου υπό του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

3.13 Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της βιομηχανίας οφείλει να υποβάλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους συμμορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειμένου να λάβει την ανανέωση της άδειας αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή μη αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια.

3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, η ΔΕΥΑΑ μπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

3.15 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουμένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ με την χρήση βόθρων καθίζησης η άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την Δ.Ε.ΥΑ.Α. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσημο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευμένων βιομηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενημερώνεται καθημερινώς και υπογράφεται υπό αρμόδιου Χημικού Μηχανικού η Χημικού.

4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α. Α. για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.

• Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής.

• Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.

4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.

5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίμου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισμός τριών συνεχόμενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συμβολαίου σύνδεσης.

5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεπομένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την ΔΕΥΑΑ και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.

5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικώς στο άρθρο 17.4 του Κανονισμού Αποχέτευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγματοληψίας για την μέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως ( εκτός της περίφραξης ) προσιτούς για καθαρισμό και επιθεώρηση.

6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόμενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόμενα λύματα διέρχονται εξ'ολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως.

6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, στο εντεταλμένο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. για την λήψη δειγμάτων και την μέτρηση της παροχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1

Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.

2

Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.

3

Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά  

4

Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25οC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.

5

Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.

6

Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.

7

Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά  που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την  προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

8

Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.

9

Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.

10

Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου

11

Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό

12

Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός  αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας

13

Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.

14

Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.

15

Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες  ουσίες.

16

Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΡΙΟ (mg/l)

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF

15

Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)

1500

Στερεά αιωρούμενα 

500

BOD

500

C.O.D.

1000

Αμμωνία (NH4+)

75

Φωσφορικά άλατα  (PO4)

30

Χλωριούχα άλατα  (Cl-)

1000

Φθοριούχα άλατα ως (F-)

10

Θειούχα (Η2S)

150

Θειώδη (SΟ3)

2

Θειικά  (SΟ4)

750

Κυανιούχα (CN-)

0,5

Αρσενικό (As)

0,1

Βάριο (Ba)

20

Βόριο (B)

1

Αλουμίνιο (Al) 

15

Μαγνήσιο (Mg)

100

Κάδμιο  (Cd)

0,1

Χρώμιο (Cr+3)

2,5

Χρώμιο (Cr+6)

0,25

Σίδηρος (Fe)

50

Μαγγάνιο (Μη) 

4

Υδράργυρος (Ηg)

0,01

Νικέλιο (Νi)

0,5

Μόλυβδος (Pb)

0,2

Χαλκός (Cu) 

2

Άργυρος (Αg)

0,1

Σελήνιο (Se)

0,1

Ψευδάργυρος (Zn)

1

Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.

3

Λίπη και  λάδια Ζωικά και φυτικά

50

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα) 

15

Φαινόλες 

10

Μερκαπτάνες ως S

0,1

Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο

2

Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)

0,1

Ελεύθερα χλώρια 

5

Αλδεΰδες 

50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β

                                          

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η

Μ. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Γ Ρ ΩΝ

Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφεί έχει σαν στόχο να περιγράψει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων και πλυντηρίων αυτοκινήτων που διαθέτουν τα λύματα τους στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ.   Η προδιαγραφή αυτή είναι ενδεικτική όσον αφορά τις απαιτούμενες διατάξεις επεξεργασίας. Οποιαδήποτε άλλη διάταξη είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα απο την περιγραφόμενη.

 

Τεχνική Περιγραφή

 
Γενικά

Ο διαχωριστής λαδιού/νερού είναι σχεδιασμένος για να διαχωρίζει ελεύθερα διαλυτά ελαφριά υγρά (prEN 858-1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και DIN1999 σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα) με ειδικό βάρος < 0,950 (υποπροϊόντα πετρελαίου όπως η βενζίνη και άλλα ανόργανα υλικά).

Το σύστημα δεν διαχωρίζει Μηχανικά ή χημικά γαλακτωμένα λάδια, Φυτικά λάδια ή λίπη ζώων, Στερεά λίπη.

Μέρη του Συστήματος

Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap)

Στον θάλαμο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεμπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαμενές που περιέχει το σύστημα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται μια άριστη χρήση του χρόνου παραμονής στο σύστημα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόμενο που καλείται τύρβη “Eddy-currents”, προκαλώντας μέγιστο διαχωρισμό στερεών. Ο αμμοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυμάνσεων θερμοκρασίας και της εισροής συγκεντρωμένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισμό ελαφριών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90ο αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστημα.

Διαχωρισμός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσματα

Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας μέσω μιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και απομονώνεται με πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστημα μπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από 0.95.

Σύστημα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (OilSpillControl)

Η αυτόματη βαλβίδα σταματά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grittrap) είτε όταν έχει επιτευχθεί η μέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθμισμένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναμικής πίεσης. Έτσι παρέχεται μέγιστη ασφάλεια του συστήματος ενάντια σε κάθε μη αναμενόμενη εισροή πετρελαίου.

Στοιχεία Συσσωμάτωσης (CoalescingMedia)

Τα υπολείμματα λαδιού βρίσκονται κατά ένα μέρος σε μορφή μικρών σταγόνων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχωριστεί το λάδι με την μέθοδο της βαρύτητας. Έτσι οι μικρές αυτές σταγόνες πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να συσσωρεύονται και δημιουργούν άλλες καινούργιες μεγαλύτερες σταγόνες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το στοιχείο συσσωμάτωσης πρέπει να είναι φτιαγμένα από κατάλληλο ελαφρύ υλικό ώστε να είναι εύκολο να τον βγάλουμε για καθαρισμό και να τον επανατοποθετήσουμε. Η διάταξη εξόδου αποτελείται από ένα σωλήνα (διάταξη) εκκένωσης της οποίας το στόμιο εξόδου ευρίσκεται σε θέση κοντά στον πυθμένα ώστε να ευρίσκεται πάντα σε επαφή με το νερό.

Συσκευές αυτόματης ή χειροκίνητης εκκένωσης (Draw-offDevice)

Διαχωριστές χωρίς αυτό το σύστημα συσσωρεύουν τα ελαφριά υγρά στην επιφάνεια του νερού με αποτέλεσμα την αύξηση της γαλακτωματοποίησης. Έτσι σταθερά γαλακτώματα που δεν μπορούν να διαχωριστούν με φυσική μέθοδο θα εξέρχονταν από τον διαχωριστή. Το σύστημα αυτό μπορεί να αποτελείται από μια βαλβίδα που να ανοιγοκλείνει για να μαζεύεται το λάδι σε έναν ανεξάρτητο παραλήπτη. Το λάδι που συγκεντρώνεται είναι χωρίς νερό και μπορεί να αντληθεί μέσω ενός σωλήνα και να διατεθεί.

Συντήρηση και Λειτουργία

Γενικά

Για μια ανεμπόδιστη λειτουργία του συστήματος ο διαχωριστής πρέπει να συντηρείται περιοδικά. Όλα τα μέρη του πρέπει να επιθεωρούνται μηνιαία όπως επίσης και μετά από κάθε μη προγραμματισμένη εργασία πάνω σε αυτά.

Όλες οι ουσίες που έχουν διαχωριστεί (άμμος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α) πρέπει να αντλούνται και να διατίθενται κατάλληλα. Εξαιτίας του κίνδυνου εκρήξεων απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε είδους φωτιάς οπουδήποτε κοντά στο σύστημα και ειδικά όταν έχει ανοιχθεί το καπάκι. Πριν δουλέψουμε στο σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί το διαχωρισμένο λάδι και το σύστημα πρέπει να αεριστεί. Προτείνεται να φοριέται συσκευή αναπνοής όταν κάποιος δουλεύει μέσα σε αυτό. Τα καπάκια πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να ταιριάζουν σωστά και να είναι προσβάσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να σηκωθούν εύκολα όποτε αυτό χρειάζεται. Επίσης δεν πρέπει τα φορτία που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια των τεστ να ξεπερνιούνται.

Οι ουσίες που συλλέγονται όταν αδειάζει το σύστημα δεν πρέπει να πετιούνται στους υπόνομους ή σε άλλο μη εγκεκριμένο αποδέκτη. Πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σημεία ανακύκλωσης.

Κάθε ζημιά στο σύστημα πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως. Απαγορεύεται να γίνονται κατασκευαστικές αλλαγές ή να γίνονται επεμβάσεις στην κατάσταση λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

Καθαρισμός Φίλτρου

Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Εφόσον οι παύσεις συντήρησης εξαρτώνται από τις διάφορες συσκευές του συστήματος, πρέπει να ελέγχεται το στοιχείο του φίλτρου κάθε εβδομάδα για τους δυο πρώτους μήνες λειτουργίας του. Για να βγει το φίλτρο από την εξωτερική κατασκευή πρέπει να ελευθερωθεί η κλειδαριά που υπάρχει στο πάνω μέρος του φίλτρου και να σηκωθεί αυτό από το χερούλι του. Τότε το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με ένα λάστιχο κήπου. Στην συνέχεια πρέπει να διοχετεύσουμε νερό στον βορβοροσυλλέκτη.

Τέλος πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του φίλτρου στον ήλιο ή σε ακτίνες UV.

Αφαίρεση Συσσωρευμένου Λαδιού

Το συσσωρευμένο λάδι μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα όταν δε υπάρχει ροή στον διαχωριστή. Πρέπει να συνδεθεί η λαβή με την επέκταση της χειροκίνητης βαλβίδας και να την στρέψουμε 90 μοίρες αριστερόστροφα για να ανοίξει. Πλένουμε το λάδι μέσα στον συλλέκτη λαδιού και κλείνουμε την βαλβίδα πριν το νερό μπορέσει να μπει στην δεξαμενή.

Για να γίνει έλεγχος στα επίπεδα υγρού στον συλλέκτη λαδιού ,πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι του συλλέκτη. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αντληθεί το λάδι μέσω του σωλήνα του συλλέκτη.

Συντήρηση Βαλβίδας Υπερχείλισης Και Φλοτέρ

Η βαλβίδα υπερχείλισης στο εσωτερικό λειτουργεί σε δυο συνθήκες:

 • Ανοιχτή βαλβίδα:Ο μοχλός του φλοτέρ βρίσκεται σε οριζόντια θέση και το φλοτέρ επιπλέει στο νερό
 • Κλειστή βαλβίδα: Ο μοχλός του φλοτέρ είναι προς τα κάτω και το φλοτέρ είναι βυθισμένο σε λάδι.
 • Το βάρος του πλωτήρα (Float) πρέπει να είναι διπλάσιο από τη δύναμη που απαιτείται για να κλείσει η βαλβίδα.
 • Η κλειστή βαλβίδα να είναι στεγανοποιημένη στα 0,5 bar.
 • Ο πλωτήρας δοκιμάζεται για το κατάλληλο σφίξιμο και ρύθμιση.
 • Ο δέκτης λαδιού και όλες οι ανταποκρινόμενες φλάντζες επιθεωρούνται για να είναι σφιγμένα.
 • Πρέπει να έχουν γίνει σωστές ενώσεις
 • Ελέγχεται ο μηχανισμός γρήγορου κλειδώματος της ασφάλειας του φίλτρου.
 • Όλα τα μέρη πρέπει να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.
 • Οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου καθώς και η θήκη του μηχανισμού πρέπει αν είναι σταθερές.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η βαλβίδα είναι ανοιχτή και τα νερό εισέρχεται στον διαχωριστή βαρύτητας. Η αυτόματη βαλβίδα σταματά την ροή από τον αμμοδιαχωριστή είτε όταν υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας σε λάδι είτε όταν ένα συγκεκριμένο επίπεδο της στάθμης λαδιού-νερού έχει ξεπεραστεί. Στη θέση αυτή η βαλβίδα «κλειδώνει».

Για να επαναφέρουμε την βαλβίδα σε κατάσταση λειτουργίας μετά την υπερχείλιση πρέπει να αφαιρεθεί ο πείρος του φλοτέρ και να διαχωριστεί το φλοτέρ από τον μοχλό του. Σηκώνουμε και αδειάζουμε το φλοτέρ. Αντλούμε το συσσωρευμένο λάδι και ξαναγεμίζουμε το σύστημα με φρέσκο νερό. Χρησιμοποιούμε τον πείρο του φλοτέρ για να ενώσουμε το φλοτέρ με τον μοχλό του. Στη συνέχεια ελευθερώνουμε το φλοτέρ ήρεμα έτσι ώστε να μην βυθιστεί. Η βαλβίδα επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάθε διαχωριστής υποβάλλεται σε κάποια τεστ και ρυθμίζεται έτσι ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές.

Συσκευή Αυτόματου Σταματήματος

Διάταξη Εξόδου

Μηχανισμός Αυτόματης Απομάκρυνσης Λαδιού

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑ

ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

                                                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2012