Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες:

ΓΡΑΜΜΗ   ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 • Αρχική εσχάρωση ,συμπίεση εσχαρισμάτων , δεξαμενή  ανάδευσης.

ΓΡΑΜΜΗ   ΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Αρχική εσχάρωση
 • Αρχική ανύψωση λυμάτων με υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (19.000m3/d)
 • Κυρίως εσχάρωση (με αυτοκαθαριζόμενες κεκλιμένες εσχάρες)
 • Εξάμμωση, απολίπανση, προαερισμός (δύο ορθογωνικές δεξαμενές μετά παλινδρομικών γεφυρών).
 • Μέτρηση παροχής εισόδου (παροχόμετρο υπερήχων).
 • Πρωτοβάθμια καθίζηση (τρεις κυκλικές δεξαμενές μετά περιστρεφόμενων σαρωτικών μηχανισμών – ξέστρων συλλογής της ιλύος).
 • Αερισμός με εμφύσηση αέρα χαμηλής πίεσης (INKASYSTEM) μέσω διαχυτών μεσαίας φυσσαλίδος από ανοξείδοτο χάλυβα, σύστημα πλήρως αυτοματοποιημένο, χαμηλού λειτουργικού κόστους με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
 • Τελική καθίζηση (τρεις κυκλικές δεξαμενές μετά περιστρεφόμενων σαρωτικών μηχανισμών – ξέστρων συλλογής της ιλύος).
 • Απολύμανση με χλωρίωση και φρεάτιο φόρτισης υποθαλάσσιου αγωγού.
 • Έργα διάθεσης στη θάλασσα μέσω φρεατίου φόρτισης και υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 1.500m εκ θερμοσυγκολούμενου πολυαιθυλενίου (HDPE) Φ710, PN4, εντός σκάμματος μέσου βάθους 4m κάτω του πυθμένα της θάλασσας, με πλήρη έργα προστασίας (λιθοριπές κλπ) και έρματος συνεχούς σωληνωτού μανδύα εκ οπλισμένου σκυροδέματος Φ950, μετά διαχυτήρα εκκεντρούς μειούμενης διατομής μήκους 75m/στομίων Φ110/PN

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ – ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

 • Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος (μέσω κοχλιωτών αντλιών τύπου Αρχιμήδη).
 • Αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας ιλύος.
 • Προπάχυνση πρωτοβάθμιας και πλεονάζουσας ενεργού ιλύος (δύο παχυντές ιλύος μετά ξέστρων λάσπης).
 • Αντλιοστάσιο πανχυμένης ιλύος.
 • Αναερόβια χώνευση ιλύος (δύο κλειστές κυκλικές δεξαμενές) μηχανικής ανάδευσης για παραγωγή βιοαερίου.
 • Αεριοφυλάκιο υγρού τύπου (μία κυκλική δεξαμενή).
 • Χώρος εγκατάστασης βιογεννητριών.
 • Πυρσός καύσης βιοαερίου
 • Μεταπαχυντής χωνευμένης λάσπης (μία κυκλική δεξαμενή μετά ξέστρου).
 • Μηχανική αφυδάτωση ιλύος μέσω φυγ με εκτεταμένη χρήσης κροκιδωτικών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • Διοικητήριο (τριώροφο) μετά controlroom.
 • Συνεργείο – αποθήκη.
 • Υποσταθμός Μ/Τ, 800 kVA.
 • Κέντρο ελέγχου, πλήρες αυτοματοποιημένο.
 • Φυλάκιο εισόδου.
 • Εργαστήριο χημικών αναλύσεων πλήρες
 • Μηχανοστάσιο εξυπηρέτησης χωνευτών, λεβητοστάσια και  αφυδάτωσης.
 • Μηχανοστάσιο εξυπηρέτησης φυσητήρων αερισμού, έργα υποδομής.
 • Εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.
 • Εγκατάσταση πυρόσβεσης πλήρους με πιεστικό και δίκτυα χαλυβδοσωλήνων.
 • Πιεστικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων, ιλύος, νερού μήκους περίπου 2.000m.
 • Δίκτυα εκHDPE Φ110-250 συνολικού μήκους περίπου 2.500m.
 • Δίκτυα μεταφοράς θερμού νερού και ιλύος μετά βιομηχανικής μονώσεως, μήκος περίπου 1.300m.
 • Το δίκτυο οδών και πεζοδρόμων της εγκατάστασης.
 • Η οδός προσπέλασης των εγκαταστάσεων.
 • Έργα πρασίνου με αυτόματο πότισμα.
 • Τα δίκτυα αποχέτευσης των ομβρίων και ακαθάρτων.
 • Δεξαμενές πόσιμου νερού και το δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.
 • Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης νερού εξόδου έργου για βιομηχανική χρήση.

Το έργο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με πολλά όργανα ελέγχου (παροχόμετρα, έλεγχος θερμοκρασίας, στάθμης, διαλελυμένου οξυγόνου, αιωρούμενων στερεών κλπ), κεντρική διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τοπικά PLC και ανεξάρτητο κεντρικό πίνακα ελέγχου και κτίριο διοίκησης.

Οι πυθμένες των δεξαμενών επιφάνειας από 100 έως και 650 m2 σκυροδετήθηκαν ενιαία και συνεχώς με χρήση πάντα 2 και τριών αυτοκινούμενων αντλιών σκυροδέματος, που τροφοδοτούντο από δύο παρασκευαστήρια σκυροδέματος ικανότητας 25 m3/h έκαστο.

Οι σύνθετες σιδηροκατασκευές στο έργο αφορούν περιστρεφόμενα και παλινδρομικά ξέστρα, αεριοφυλάκιο αερίου, ειδικά θυροφράγματα και βάνες συνολικού βάρους περίπου 100 ton.

Το αντλιοστάσιο εισόδου του έργου κατασκευάσθηκε σε βάθος 8m κάτω του υδροφόρου ορίζοντος με χρήση ειδικών αντλητικών συστημάτων (openimpellerselfprimingpumps).

Στις εργασίες της μονάδος αερισμού περιλαμβάνεται η κατασκευή αεραγωγών εκ σκυροδέματος στους οποίους πρέπει να εξασφαλίζεται απόλυτη αεροστεγανότητα (πίεση 1.100mmH2O), απαίτηση πολύ υψηλότερη της υδατοστεγανότητας.

Η σκυροδέτηση του πυθμένα όλων των μονάδων του έργου, έγινε αυθημερόν σε βάθος από 1,0 – 8,0 μέτρων κάτω του υδροφόρου ορίζοντα με χρήση ειδικών αντλητικών συστημάτων.

Σχετικά με τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης του έργου σημειώνεται ότι αυτός καθορίστηκε από τις διαθέσιμες ετησίως πιστώσεις καθ’ όσον η ανάδοχος εταιρεία εκτελούσε ανά έτος εργασίες μεγαλύτερης αξίας των διαθεσίμων πιστώσεων.

Το έργο αποπερατώθηκε επιτυχώς την 31/12/1992, οπότε ετέθη σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.

Η συμβατική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο ήταν 12 μήνες και επεκτάθηκε για έναν επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι 09/01/1995 σχετική απόφαση της ΔΕΥΑΑ. Τα αποτελέσματα λειτουργίας του έργου είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις εγγυήσεις εκροής, όσον αφορά τόσο την επεξεργασία των λυμάτων αλλά και της ιλύος καθώς και του παραγόμενου βιοαερίου.