ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη 13 – 10 – 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 13 – 10 – 2020 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Ονομαστικής Κατάστασης, Πίνακες Κατάταξης, Πίνακες Επιλογής καθώς και Πίνακες Αποκλειομένων που αφορούν στην πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ενός (1) ΠΕ Οικονομολόγων, ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ενός (1) Δ.Ε. Υδραυλικών, ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργων και πέντε (5) ΥΕ Εργατών/τριών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. καθώς επίσης και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

            Ενημερώνουμε επίσης ότι παρακάτω πίνακες θα αναρτηθούν ταυτόχρονα και στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

            Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής πίνακες :

 1. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 2. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ΠΕ Οικονομολόγων
 3. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 4. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ΔΕ Υδραυλικών
 5. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.
 6. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ΥΕ Εργατών/τριών
 7. Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 8. Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΠΕ Οικονομολόγων
 9. Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 10. Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Υδραυλικών
 11. Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
 12. Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΥΕ Εργατών/τριών
 13. Κατάσταση αποκλειόμενων ΠΕ Οικονομολόγων
 14. Κατάσταση αποκλειόμενων ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 15. Κατάσταση αποκλειόμενων Δ.Ε. Χειριστών μηχανημάτων Έργων
 16. Κατάσταση αποκλειόμενων ΥΕ Εργατών/τριών
 17. Πίνακας επιλογής υποψηφίου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
 18. Πίνακας επιλογής υποψηφίου ΠΕ Οικονομολόγων
 19. Πίνακας επιλογής υποψηφίου ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 20. Πίνακας επιλογής υποψηφίου ΔΕ Υδραυλικών
 21. Πίνακας επιλογής υποψήφιου ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων
 22. Πίνακας επιλογής υποψηφίου ΥΕ Εργατών/τριών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ